Inhoudsopgave Fryslân 1995 t/m 2020

Inhoudsopgave Fryslân 1995 t/m 2008

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

U kunt gebruik maken van de zoekfunctie in uw browser (“Ctrl F” of “appeltje F”) om in deze inhoudsopgave te zoeken.

Jaargang 1 (1995), nummer 1

 • Redactie, ‘Fryslân: forum voor geschiedenis, archeologie en cultuur,’ Fryslân 1;1 (1995), 3.
 • Johan Frieswijk, ‘Een Friese krant over zijn oorlogsverleden,’ Fryslân 1;1 (1995), 4-5.
 • Hans Mol, ‘Getijdenboek uit Fries klooster voor de Provinciale Bilbiotheek,’ Fryslân 1;1 (1995), 6.
 • Paul Kok, ‘De noordelijke steden op weg naar het jaar 2000: een historisch perspectief,’ Fryslân 1;1 (1995), 7-8.
 • Jacob van Sluis, ‘Verboden verdraagzaamheid, of: Voltaire in Friesland,’ Fryslân 1;1 (1995), 9.
 • Meindert Schroor, ‘De ‘Dresdener Atlas’: een verzameling zestiende eeuwse plattegronden van Friese en andere plaatsen,’ Fryslân 1;1 (1995), 10-11.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Sint Anne,’ Fryslân 1;1 (1995), 11-12.
 • Yme Kuiper, ‘Een echte Rembrandt in Harlingen?’ Fryslân 1;1 (1995), 13-16.
 • A.B.C. de Vries, ‘Moeilijke mensen,’ Fryslân 1;1 (1995), 16.
 • Johan Frieswijk, ‘Fingearre Piebenga as Flaamske ‘canard’,’ Fryslân 1;1 (1995), 17.
 • Meindert Schroor, ‘Fergriemd FRYSLAN. Skeind terpsymboal,’ Fryslân 1;1 (1995), 18.
 • René Kunst, ‘Slauerhoff in veel woorden te weinig recht gedaan,’ Fryslân 1;1 (1995), 19-20.
 • Evert Kramer, ‘Een lichtvoetig archeologisch publieksboek,’ Fryslân 1;1 (1995), 21-22.

Jaargang 1 (1995), nummer 2

 • Michiel Roding, ‘Het nieuwe Fries Museum in de oude Kanselarij: een tussenbalans,’ Fryslân 1;2 (1995), 3-6.
 • Oebele Vries, ‘Algemien Ryksargyf Brussel: ‘Fundgrube fan Frysk argyfmateriaal’,’ Fryslân 1;2 (1995), 7-8.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Sint Nyk,’ Fryslân 1;2 (1995), 9-10.
 • Hotso Spanninga, ”Het is hier wonderlijck volck, vylain, veranderlijck, hoofdich een heel quaetspreekent,” Fryslân 1;2 (1995), 10-13.
 • A.B.C. de Vries, ‘Gratulálok,’ Fryslân 1;2 (1995), 14.
 • Johan Frieswijk, ‘Op zoek naar S.J. van der Molen, volkskundige en historicus,’ Fryslân 1;2 (1995),15-18.
 • Jacob van Sluis, ‘Studiepunten uit Franeker,’ Fryslân 1;2 (1995), 18-19.
 • Meindert Schroor, ‘Fergriemd Fryslân. Rudige rekreaasjevilla’s,’ Fryslân 1;2 (1995), 20.
 • Gilles J. de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Heeft het Friese verleden wel een toekomst?’ Fryslân 1;2 (1995), 21-22.
 • Yme Kuiper, ‘A-BE, A-BE, A-BE,’ Fryslân 1;2 (1995), 23-25.
 • Wiebe Bergsma, ‘In nij boek oer de Republyk,’ Fryslân 1;2 (1995), 26-27.
 • Meindert Schroor, ‘Turfwinning in Noord-Nederland: Een overzicht van vier eeuwen commerciële veengraverij,’ Fryslân 1;2 (1995), 27-29.
 • Evert Kramer, ‘Romeinen, Friezen en Franken,’ Fryslân 1;2 (1995), 29-30.

Jaargang 2 (1996), nummer 1

 • Johan Frieswijk, ‘Spahr: in academicus dy’t skriuwe koe,’ Fryslân 2;1 (1996), 3-6.
 • Gieneke Arnolli, ‘Lutz van Walta is weer weg,’ Fryslân 2;1 (1996), 6-7.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Sint Odolfus,’ Fryslân 2;1 (1996), 8-9.
 • Wiebe Bergsma, ‘Tellen in de zeventiende eeuw: Gereformeerden in Heeg,’ Fryslân 2;1 (1996), 9-11.
 • Hans Mol, ‘Zielmissen en studiegelden. Vier boekjes over Friese lenen,’ Fryslân 2;1 (1996), 11-14.
 • A.B.C. de Vries, ‘Verzoek,’ Fryslân 2;1 (1996), 15.
 • Meindert Schroor, ‘Harlingen vóór 1550. Enkele kanttekeningen bij de laat-middeleeuwse stad,’ Fryslân 2;1 (1996), 15-18.
 • Hans de Haan, ‘De ‘Elbers’ vlag van Ameland gerestaureerd,’ Fryslân 2;1 (1996), 19-20.
 • Marlies Stoter, ‘Dominicaanse penkandelaren terug in Leeuwarden. De omzwervingen van achttiende eeuws kerkzilver,’ Fryslân 2;1 (1996), 21-23.
 • René Kunst, ‘Zeeman op de klippen. De fictie verduisterd door het feit,’ Fryslân 2;1 (1996), 24.
 • Gilles J. de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Het blokhuis en de middeleeuwen van Stavoren,’ Fryslân 2;1 (1996), 24-27.
 • Jacob van der Vaart, ‘It romtlik byld en de romtlike ûntjouwing fan de Fryske âlve stêden aanst te boek,’ Fryslân 2;1 (1996), 28.
 • Hotso Spanninga, ‘Undersyk nei de ynwenners fan Ljouwert yn’e santjinde ieu,’ Fryslân 2;1 (1996), 29.
 • René Kunst, ‘Historische verenigingen in Friesland. Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden,’ Fryslân 2;1 (1996), 30.

Jaargang 2 (1996), nummer 2

 • Evert Kramer en Albert Lanting, ‘Friesland en het Vroege Neolithicum. Een disselbijl uit Opperkooten,’ Fryslân 2;2 (1996), 3-5.
 • Yme Kuiper, ‘Le beau monde de Leewarde. Aristocratische levensvormen in Friesland en Overijssel rond 1800,’ Fryslân 2;2 (1996), 5-7.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Melliffus,’ Fryslân 2;2 (1996), 7-9.
 • Saskia Bak, ‘Verborgen voorstelling. Restauratie van een portret van Adriaan van Cronenburg,’ Fryslân 2;2 (1996),10-12.
 • Meindert Schroor, ‘Uit Koninklijk Bezit. Een ‘priuwke’ uit de schatkamers van de Oranjes,’ Fryslân 2;2 (1996), 13.
 • Goffe Jensma, ‘Duizenden intellectuelen. Het geleerde Friesland: een mythe ontzenuwd?’ Fryslân 2;2 (1996), 14-16.
 • Rients Faber, ‘Begeliedend boek by Fryske testaminten. Zorgen voor Zekerheid,’ Fryslân 2;2 (1996), 17-19.
 • Jurjen Bos, ‘Honderden monumenten erbij. Terpzolen in Friesland,’ Fryslân 2;2 (1996), 19-20.
 • Meindert Schroor, ‘Archeologie en geschiedenis. Verborgen verleden belicht,’ Fryslân 2;2 (1996), 21-23.
 • Jacob van Sluis, ‘De moeizame weg naar een verenigde gereformeerde gemeente: A plus B in Sint Annaparochie,’ Fryslân 2;2 (1996), 24-25.
 • Rita Mulder-Radetzky, ‘Nassause besittingen in handen van het nieuwe patriciaat in Friesland,’ Fryslân 2;2 (1996), 26.
 • Joop Woudstra, ‘750 jaar Predikheren in Leeuwarden,’ Fryslân 2;2 (1996), 27-28.
 • A.B.C. de Vries, ‘Vervelend,’ Fryslân 2;2 (1996), 28.
 • Harm Nijboer, ‘It Sudertrimdiel. Tuorkefretters en Terpgravers,’ Fryslân 2;2 (1996), 29.
 • Meindert Schroor, ‘Fergriemd Fryslân. Neaken en bleat: ferdwinende houtsingels by Noardburgum,’ Fryslân 2;2 (1996), 30.
 • Frederik H.K. van der Schuit, ‘Historische verenigingen in Friesland. Freonen fan de Argiven yn Fryslân,’ Fryslân 2;2 (1996), 31-32.
 • Jacob van der Vaart, ‘De gemeente-kaartsjes fan Jacob Kuyper,’ Fryslân 2;2 (1996), 34-35.

Jaargang 2 (1996), nummer 3

 • Hotso Spanninga, ‘Boekerij in de branding. De Provinsjale Bibliotheek fan Fryslân op een tweesprong?’ Fryslân 2;3 (1996), 3-6 (naschrift in nr. 3;1, p. 24).
 • Harm Oldenhof, ‘Bitgum en Tolsum,’ Fryslân 2;3 (1996), 7-8.
 • C.A. Tamse, ‘Egodocumenten en de historiografie van de politieke cultuur,’ Fryslân 2;3 (1996), 8-10.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Dodo fan Haske,’ Fryslân 2;3 (1996), 11-13.
 • A.B.C. de Vries, ‘Onzichtbaar,’ Fryslân 2;3 (1996), 13.
 • Gilles J. de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Terpzolen, dorpsterpen en een actieplan,’ Fryslân 2;3 (1996), 14-16.
 • Johan Frieswijk en Meindert Schroor, ‘Scheidend museumdirecteur Rik Vos: Friese collectie uniek in Nederland,’ Fryslân 2;3 (1996), 16-18.
 • René Kunst, ‘Jan Janszoon Starter. Dichter in Leeuwarden in de vroege zeventiende eeuw,’ Fryslân 2;3 (1996), 19-21.
 • Hans Algra, ‘Op zoek naar de onbekende melodieën in Starters Friesche Lusthof,’ Fryslân 2;3 (1996), 21-23.
 • Jacob van Sluis, ‘Ds. J. Ketelaar uit Drachten. De profeet van de Blauwe Revolutie,’ Fryslân 2;3 (1996), 24-25.
 • Douwe Kootstra, ‘Te djoer ferline,’ Fryslân 2;3 (1996), 25.
 • Jacques van Gent, ‘In inkeld blêd dat trillet,’ Fryslân 2;3 (1996), 26.
 • Samme Zijlstra, ‘Nogmaals duizenden intellectuelen,’ Fryslân 2;3 (1996), 27-28.
 • Hans Mol, ‘Titus Brandsma wie karmelyt,’ Fryslân 2;3 (1996), 33.

Jaargang 2 (1996), nummer 4

 • Yme Kuiper, ‘Mata Hari tussen Proust en Céline. ‘s Werelds bekendste Friezin als symbool van haar tijd,’ Fryslân 2;4 (1996), 3-5.
 • Oebele Vries, ‘In skildere portret fan Joachim Hopperus,’ Fryslân 2;4 (1996), 6-7.
 • L.H. Bouma, ‘Sicco van Goslinga’s Oantinkens oan de Spaanske Suksesjeoarloch yn it Frysk,’ Fryslân 2;4 (1996), 8-11; 3;2 (1997) , 16-19; 3;3 (1997), 17-19 en 3;4 (1997), 17-18 & 20.
 • Gieneke Arnolli, ‘De gouden zweep,’ Fryslân 2;4 (1996), 12-14.
 • Jacob van Sluis, ‘Wy Friezen knibbele allinne foar God. De Nieuw-Apostolische kerk in Friesland,’ Fryslân 2;4 (1996), 15-16.
 • Gilles J. de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Enkele akkers in Dongjum: erfgoedplanning in het Friese koninkrijk,’ Fryslân 2;4 (1996), 17-19.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Maria fan Starum,’ Fryslân 2;4 (1996), 19-21.
 • Alexander Jager en Evert Kramer, ‘Op het spoor van een Friese potestaat,’ Fryslân 2;4 (1996), 22-24.
 • Jacob van der Vaart, ‘Nochris Jacob Kuyper’s gemeente-atlas fan Fryslân,’ Fryslân 2;4 (1996), 25.
 • Rolf van der Woude, ‘Het wel en wee van een Leeuwarder bedrijf,’ Fryslân 2;4 (1996), 26.
 • Evert Kramer, ‘Historische verenigingen in Friesland. Werkgroep Archeologie Streekmuseum Tytsjerkstradiel,’ Fryslân 2;4 (1996), 28.

Jaargang 3 (1997), nummer 1

 • Meindert Schroor, ‘Een Amstelfries over Friesland. Theun de Vries 90 jaar,’ Fryslân 3;1 (1997), 3-5; naschrift in 3;2 (1997), 26.
 • B. van Haersma Buma, ‘Fries Genootschap – 1881 – Fries Museum. De relatie tussen een oude bekende en een vernieuwd museum,’ Fryslân 3;1 (1997), 6-8.
 • Joosje van Dam, ‘De herinrichting van het Eysingahuis,’ Fryslân 3;1 (1997), 8-10.
 • Jan Pieter Janzen, ‘Nij ljocht op de beneaming fan Linthorst Homan,’ Fryslân 3;1 (1997), 10-12.
 • Gosse Blom, ‘Pim Mulier en Friesland,’ Fryslân 3;1 (1997), 12-13.
 • Jacques Kuiper, ‘Het Kollumer oproer,’ Fryslân 3;1 (1997), 13-16.
 • Meindert Schroor, ‘De twintigste eeuw in Jorwerd. Dynamiek op het Friese platteland,’ Fryslân 3;1 (1997), 17-18.
 • A.B.C. de Vries, ‘Windmolens,’ Fryslân 3;1 (1997), 18.
 • Hans Mol, ‘Rondweg over het klooster Hemelum. Zeldzaam ongeschonden kloosterterrein in gevaar,’ Fryslân 3;1 (1997), 19-20.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘Ta de neitins fan Anne Wadman (1919-1997),’ Fryslân 3;1 (1997), 21-22.
 • Geert Lantinga, ‘Historische verenigingen in Friesland. Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.,’ Fryslân 3;1 (1997), 23-24.

Jaargang 3 (1997), nummer 2

 • C. Boschma, ‘Leeuwarden en Hindeloopen in 1812. De briefwisseling van een reizend artiest: Antoin-Ignace Melling,’ Fryslân 3;2 (1997), 3-5.
 • Wiebe Bergsma, ‘Onder professoren,’ Fryslân 3;2 (1997), 5-7.
 • Jan en Hein Ehrhardt, ‘Een speurtocht naar een Surinaamse schilder. Genealogie overzee,’ Fryslân 3;2 (1997), 8-9.
 • Jacob van Sluis, ‘De emigratie naar Michigan 150 jaar geleden, De Afscheiding naar Vriesland,’ Fryslân 3;2 (1997), 10-11.
 • Hans Mol, ‘Hilligen yn Fryslân: Us Leaf Frouwe op ‘e Berch,’ Fryslân 3;2 (1997), 12-13.
 • P.F. Visser, ‘Eyso de Wendt: Kollumer koopman van ‘kwizekwânsje’,’ Fryslân 3;2 (1997), 14-15.
 • Onno Hellinga, ‘Johan Huizinga en Friesland,’ Fryslân 3;2 (1997), 20-21.
 • Gilles J. de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. De archeologie van het hoofddorp Stiens,’ Fryslân 3;2 (1997), 21-22.
 • Meindert Schroor, ‘Vikingen op Wieringen,’ Fryslân 3;2 (1997), 23.
 • Oense Straatsma, ‘Historische verenigingen in Friesland. Stichting ‘De Ouwe Pôlle- Ameland,’ Fryslân 3;2 (1997), 24-25.

Jaargang 3 (1997), nummer 3

 • Hans Mol en Henk Sloots, ‘Segelstimpel fûn fan in Lidlumer likebroer,’ Fryslân 3;3 (1997), 3-4.
 • Meindert Schroor, ‘Grime yn Fryslân. Doarp fan stinsen en states yn’e tang fan oerheden,’ Fryslân 3;3 (1997), 5-6.
 • Jacob van Sluis, ‘De beperkte mogelijkheden van Johannes Ratelband,’ Fryslân 3;3 (1997), 7-8.
 • Evert Kramer, ‘Een gehelmde bronzen Mars uit Berlikum,’ Fryslân 3;3 (1997), 9-10.
 • Peter Karstkarel, ‘Verfijnd en rauw: Bouke van der Sloot, schilder van Friesland,’ Fryslân 3;3 (1997), 10-11.
 • Rosa van der Wielen, ‘Miniatuurportretten op Wiardastate,’ Fryslân 3;3 (1997), 12-13.
 • Meindert Schroor, ‘Kustverdediging in de zestiende eeuw. Een ooggetuigeverslag uit 1561,’ Fryslân 3;3 (1997), 14-16.
 • J. Lolkema, ‘Kaatsen; Lange traditie, levende sport,’ Fryslân 3;3 (1997), 20-21.
 • Harm Nijboer, ‘Friezen naar Amerika,’ Fryslân 3;3 (1997), 21-22.
 • Wâtse Hiddema, ‘Historische Verenigingen in Friesland. Stichting Trezoor Franekeradeel,’ Fryslân 3;3 (1997), 23-24.

Jaargang 3 (1997), nummer 4

 • C. van Eysinga, In nommele Fries om utens. Jonkheer MR Dr Willem Jan Mari van Eysinga (1878-1961), Fryslân 3;4 (1997), 3-5.
 • Yme Kuiper, ‘Wordt Rembrandts Saskia nu een jonge vrouw door Govert Flinck?’, Fryslân 3;4 (1997), 6-8.
 • Gilles de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Meer duidelijkheid in een breder veld,’ Fryslân 3;4 (1997), 9-12.
 • Joost Vermoolen, ‘Doopsgezinde elitevorming. De familie Mesdag in Bolsward,’ Fryslân 3;4 (1997), 13-15.
 • Meindert Schroor, ‘Op stap langs de Leeuwarder straten,’ Fryslân 3;4 (1997), 16.
 • Meindert Schroor, ‘Grime yn Fryslân. ‘Lucht foar Ljouwert’ smoart Frysk lânskip,’ Fryslân 3;4 (1997), 19-20.
 • Pieter Breuker, ‘Terreinverkenning van het kaatsonderzoek,’ Fryslân 3;4 (1997), 21-23.
 • Bert Altena, ”En al beschouwen alle broeders mij als een verloren broeder.’ Domela Nieuwenhuis en familie-eer,’ Fryslân 3;4 (1997), 24-26.
 • Ernst Taayke, ‘Hoe armzaliger de informatie, des te hardnekkiger de theorie,’ Fryslân 3;4 (1997), 26-27.
 • Jacob van Sluis, ‘De lotgevallen van de Hemsterhuis-boekerij,’ Fryslân 3;4 (1997), 27-29.
 • —, ‘Pop Art. Levendige poppententoonstelling voor alle leeftijden,’ Fryslân 3;4 (1997), 30.

Jaargang 4 (1998), nummer 1 Themanummer Fryslân 500

 • Redactie, ‘Fryslân 500: Herdenken en vieren,’ Fryslân 4;1 (1998), 3-5.
 • Egbert van der Werff, ‘Tentoonstelling in Fries Museum. Saksisch bestuur in Friesland 1498-1515,’ Fryslân 4;1 (1998), 6-9.
 • Paul Noomen, ‘Anarchie of recht? Vete in middeleeuws Friesland,’ Fryslân 4;1 (1998), 10-12.
 • Hans Mol, ‘Haadlingen en hierlingen. Militêre innovaasje en de oanrin ta 1498,’ Fryslân 4;1 (1998), 13-16.
 • Janet Sjaarda-Sheeres, ‘Edwer Syaerda, a Frisian fifteenth century noble-woman,’ Fryslân 4;1 (1998), 17-20.
 • Alexander Jager en Meindert Schroor, ‘Het Sjaerdemaslot te Franeker,’ Fryslân 4;1 (1998), 21-23.
 • Dr Albert Prinz von Sachsen, Herzog zu Sachsen, ‘Die Albertinische Wettiner und ihre Kontake zu Friesland,’ Fryslân 4;1 (1998), 24-28.
 • A.H. Huussen jr., ‘Het Hof van Friesland, 1499-1811,’ Fryslân 4;1 (1998), 29-31.
 • Harm Nijboer, ‘Centraal Gezag en Commercieel Gewin. Politiek en economie in Friesland in de zestiende eeuw,’ Fryslân 4;1 (1998), 32-33.
 • Martha Kist, ‘Een autografische brief van Jancko Douwama uit 1515 nader belicht,’ Fryslân 4;1 (1998), 34.
 • Onno Hellinga, ‘Karel Roorda, Doecke Martena en in ûnbekend dichter. Fryske frijheid en de Nederlânske Opstân,’ Fryslân 4;1 (1998), 35-36.
 • Johan Frieswijk, ‘Douwe Kalma’s beeld van de Friese geschiedenis,’ Fryslân 4;1 (1998), 37-38.
 • Hans Mol, ‘Wetenschappelijke duizendpoot. Europees historicus Wim Blockmans,’ Fryslân 4;1 (1998), 39-40.
 • Wiebe Bergsma, ‘De historicus Van Deursen,’ Fryslân 4;1 (1998), 40-41.
 • Yme Kuiper, ‘Prof. dr Jan de Vries. Van boeren, boedelbeschrijvingen en trekschuiten,’ Fryslân 4;1 (1998), 41-44.
 • Geart de Vries, ”It Fryslân fan.’ Zesdelige tv serie over het veranderde Friese platteland,’ Fryslân 4;1 (1998), 44-45.

Jaargang 4 (1998), nummer 2

 • Lotte Eilskov Jensen en Harm Nijboer, ‘Titia Brongersma. Een Friese dichteres in de 17e eeuw,’ Fryslân 4;2 (1998), 3-5.
 • Derk Jansen, ‘Een onrustzaaier als predikant. Louis Adriën Bähler op Schiermonnikoog,’ Fryslân 4;2 (1998), 6-8.
 • Meindert Schroor, ‘Twee grafsteentjes, een familiebijbel en een dubbele naam,’ Fryslân 4;2 (1998), 9-11.
 • Johan Frieswijk, ‘Sabbatical jier foar Fryske wittenskippers?’ Fryslân 4;2 (1998), 11. (Neiskrift yn: Fryslân 4;3 (1998), 18.)
 • Oebele Vries, ‘De Hollânske greve neamt de Friezen syn deadsfijannen (1309),’ Fryslân 4;2 (1998), 12-13. (Neiskrift yn: Fryslân 4;3 (1998), 18.)
 • Goffe Jansma, ‘Het publiek voor een Fries boek. De Lapekoer fan Gabe Skroar,’ Fryslân 4;2 (1998), 14-15.
 • Jacob van Sluis, ‘Cornelis P. Sorgdrager op Ameland. Chroniqueur van het doopsgezind leven,’ Fryslân 4;2 (1998), 16-18.
 • Lourens Oldersma, ‘Schijn bedriegt,’ Fryslân 4;2 (1998), 18.
 • A.J. Mulder, ‘Saksers en Fryslân 500,’ Fryslân 4;2 (1998), 19-20.
 • Evert Kramer en Yme Kuiper, ‘Slauerhoff, Jorwerd en het noordelijk gevoel. Een interview met de schrijver Gerrit Jan Zwier,’ Fryslân 4;2 (1998), 21-23.
 • John Helsloot, ‘Eigenzinnige gewoonheid. Op zoek naar de kern van de Kingma’s,’ Fryslân 4;2 (1998), 24-26.
 • Meindert Schroor, ‘Dwersbongels: Fryslân 1450-1650,’ Fryslân 4;2 (1998), 27-28.
 • Meindert Schroor, ‘Grime yn Fryslân. Oer klusters en grutskalige opstellings,’ Fryslân 4;2 (1998), 29.

Jaargang 4 (1998), nummer 3

 • P. Datema, ‘George Schenck van Toutenburg. Veertig jaar actief in Noordoost-Nederland 1496-1540, Fryslân 4;3 (1998), 3-4.
 • G.G. Witsen Elias, ‘Overpeinzingen van een secretaris. 34 jaar uit de geschiedenis van de ‘Friesche Elf Steden’,’ Fryslân 4;3 (1998), 5-7.
 • D. Hoekstra en H. Haitsma, ‘Een derde leven voor een tweehonderdjarige. Wel en wee van een unieke tegelkamer uit Workum,’ Fryslân 4;3 (1998), 8-9.
 • Jan Keuvelaar, ‘Zilverwerk als premie. Roskammerij en koehandel in Bolsward 1790-1794,’ Fryslân 4;3 (1998), 10-11.
 • Corrien Rattink, ‘Een negentiende-eeuwse discussie. Heldenmoed of burgerplicht,’ Fryslân 4;3 (1998), 12-13.
 • Alexander Jager, ‘Klooster en schans: de vesting van Oudeschoot,’ Fryslân 4;3 (1998), 14-15.
 • G. van Haaff, ‘De sterrenschans van Bakkeveen,’ Fryslân 4;3 (1998), 16-17.
 • —, ‘De Roblesatlassen,’ Fryslân 4;3 (1998), 19-20.
 • Meindert Schroor, ‘Frysk yn it rjochtsferkear,’ Fryslân 4;3 (1998), 21.
 • —, ”Wie waarheid zoeken wil, hoeft niet te reizen.’ Vrijmetselarij in Nederland,’ Fryslân 4;3 (1998), 22-23.

Jaargang 4 (1998), nummer 4

 • Gilles de Langen, ‘Archeologische Monumentenzorg. Volle vaart in het Friese verleden,’ Fryslân 4;4 (1998), 3-7.
 • C. van Eysinga, ‘Ridderschap in Friesland heropgericht,’ Fryslân 4;4 (1998), 8-9.
 • Harm Nijboer, ‘Casparus Hoomis. Een onbekende Leeuwarder schilder uit de zeventiende eeuw,’ Fryslân 4;4 (1998), 10-12.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘It libben fan Sjoukje M.D. Troelstra-Bokma de Boer (1860-1939). Hoe’t Sjoukje Nynke waard,’ Fryslân 4;4 (1998), 13-16.
 • Hans Jacobi m.m.v. Bouke Jan van der Ven, ‘Een munt van het vrije Friesland,’ Fryslân 4;4 (1998), 17-21.
 • Johan Frieswijk, ‘De Ostfriesische Landschaft en het nationaal-socialisme,’ Fryslân 4;4 (1998), 23-25.
 • Evert Kramer, ‘Alsengemmen: van reisamulet tot Driekoningenbadge,’ Fryslân 4;4 (1998), 26-28.
 • K.P.H. Faber, ‘Adulfus, een Friese koning!’ Fryslân 4;4 (1998), 29-30.
 • Jacob van Sluis, ‘Dominee Sint Wilman. Gedoopt en dus geheiligd,’ Fryslân 4;4 (1998), 31-32.
 • Pieter van Exter, ‘Simon Vestdijk. Grensganger tussen Harlingen en Lahringen,’ Fryslân 4;4 (1998), 33-35.
 • Cor Trompetter, ‘Twee provinciegeschiedenissen,’ Fryslân 4;4 (1998), 36-37.

Jaargang 5 (1999), nummer 1 Themanummer ‘Domela Nieuwenhuis’

 • Bert Altena, ‘Terar dum prosim: de opoffering van Ferdinand Domela Nieuwenhuis,’ Fryslân 5;1 (1999), 3-5.
 • Yme Kuiper, ‘Een vriend van Domela uit ‘t meer bij Heerenveen,’ Fryslân 5;1 (1999), 6-8.
 • Johan Frieswijk, ‘Was in Friesland rond 1890 de revolutie op komst?’ Fryslân 5;1 (1999), 9-11.
 • Jeroen Boekhoven, ‘Domela Nieuwenhuis en Rovert Michels. ‘Die Logik muß ihnen weiter treiben’,’ Fryslân 5;1 (1999), 12-13.
 • Evert Kramer, ‘Als een held in een museum,’ Fryslân 5;1 (1999), 14-15.
 • Rudolf de Jong, ‘Is Domela Nieuwenhuis actueel?’ Fryslân 5;1 (1999), 16-17.
 • A.T. Geerdink, ‘Nieuw museum open op 12 juni. Herinnering aan Domela blijft levend,’ Fryslân 5;1 (1999), 18-19.
 • Hans Mol, ‘In ûnbekend kleaster fûn. Bernardahûs ûnder Lichtaard,’ Fryslân 5;1 (1998), 20-22.
 • Hans de Haan, ‘Een koetshuis met een rijke inhoud,’ Fryslân 5;1 (1999), 22-24.
 • G. Elzinga, ‘In memoriam Herrius Halbertsma (1920-1998) ,’ Fryslân 5;1 (1999), 25.
 • Lotte Eilskov Jensen, ‘Tot lering van de jeugd. Vermaarde Friese mannen en vrouwen,’ Fryslân 5;1 (1999), 26-27.
 • Rolf van der Woude, ‘Armenzorg in Friesland,’ Fryslân 5;1 (1999), 30-31.

Jaargang 5 (1999), nummer 2

 • Meindert Schroor, ‘De Terschellinger loodsenramp van 25 november 1925 in de Tweede Kamer,’ Fryslân 5;2 (1999), 3-6.
 • Klaas Henstra, Gilles de Langen en Dolf van Weezel Errens, ‘Een vroege kerkverplaatsing in Suwâld,’ Fryslân 5;2 (1999), 7-10.
 • Gosse Blom, ‘Iiswille foar arbeiders. Spekferriden net om de eare, mar om it iten en de klean,’ Fryslân 5;2 (1999), 11-12.
 • Ben te Boekhorst, ‘De stedelijke muntslag in Friesland in de vijftiende eeuw,’ Fryslân 5;2 (1999), 13-15.
 • Johan Frieswijk, ‘De socialisten en de staking aan het Tjongerkanaal,’ Fryslân 5;2 (1999), 16-18.
 • Harm Nijboer, ‘Leeuwarder schilders uit de Gouden Eeuw: Jan Willemszoon de Wilde (1586-1636),’ Fryslân 5;2 (1999), 19-20.
 • Derk Jansen, ‘Ds. Adriaan Hendrik van der Hoeve. Spiritist of alleen maar Vrijzinnig en eigenzinnig,’ Fryslân 5;2 (1999), 21-22.
 • G. Ihno W. Dragt, ‘Het raadsel van de Fetze Fontein,’ Fryslân 5;2 (1999), 23-25.
 • Alexander Jager, Hendrik de Jong, Gilles de Langen & Paul Noomen, ‘Twee torens in een buurschap onder Hallum,’ Fryslân 5;2 (1999), 26-29.

Jaargang 5 (1999), nummer 3/4

 • Gosse Blom, ‘Christelijke voetbalverenigingen in Fryslân,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 3-5.
 • Peter van der Meer, ‘Drie generaties Hibma en hun boerderij in de Kleine Bouwhoek, Fryslân 5;3/4 (1999), 6-9.
 • Meindert Schroor, ‘It âldste tsjerkhôf fan Hurdegaryp,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 10-13.
 • Janet Sjaarda Sheeres, ‘A century of emigration. The Sjaarda’s 1853 to 1958,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 14-17.
 • Piet Bakker, ‘De erfenis van Wassenbergh. Het recht van Adraen Corneliszoon Ruts op een oeuvre,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 18-21.
 • Yme Kuiper, ‘Deftigheid en de Nederlandse burgercultuur van rond 1900,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 22-24.
 • K. Sikkema, ‘Monumenten van agrarisch Fryslân,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 25-26.
 • Meindert Schroor, ‘Puristen en scherpslijpers. 500 jaar Hof van Friesland (1499-1999),’ Fryslân 5;3/4 (1999), 27-28.
 • —, ‘Internationale tentoonstelling. Koningen van de Noordzee,’ Fryslân 5;3/4 (1999), 29.

Jaargang 6 (2000), nummer 1

 • Yme Kuiper, ‘De heren en hun stad. Het Leeuwarden van mr Auke Bloembergen en ds. François Haverschmidt,’ Fryslân 6;1 (2000), 3-5.
 • Auke van der Woud, ‘De toekomst van Leeuwarden als historische stad,’ Fryslân 6;1 (2000), 6-9.
 • Meindert Schroor, ‘Leeuwarden: middelpunt van centrifugale krachten,’ Fryslân 6;1 (2000), 10-13.
 • H. Langman, ‘Stad die werkelijkheid onder ogen ziet heeft allure,’ Fryslân 6;1 (2000), 14-17.
 • Sytse ten Hoeve, ”Ottema was here.’ Nanne Ottema’s betekenis voor Friesland,’ Fryslân 6;1 (2000), 18-21.
 • Harm Nijboer, ‘Kollumer asielzoekers tijdens de Tachtigjarige Oorlog,’ Fryslân 6;1 (2000), 23-24.
 • René Kunst, ‘Vijftien jaar Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden,’ Fryslân 6;1 (2000), 25-26.
 • Klaas van der Hoek en Kees Thomassen, ‘De kolleksje Van Harinxma thoe Slooten. Alve Fryske alba amicorum wer foar it ljocht,’ Fryslân 6;1 (2000), 27-30.
 • Jannie Poelstra, ‘Friese meisjes op zoek naar een toekomst. Twee Friese dienstboden,’ Fryslân 6;1 (2000), 31-33.
 • Liskje Flapper, ‘Bûtermeitsjen yn de njoggentjinde ieu. It ferhaal oer Fryske boerinnen,’ Fryslân 6;1 (2000), 34-37.
 • Greddy Huisman, ‘Gouvernante in Nederland. Tussen salon en souterrain,’ Fryslân 6;1 (2000), 37-40.
 • Piet Bakker, ‘De onverwachte oplossing van een genealogische puzzel. De schilder Cornelis Cornelisz Ruts: geen vader maar zoon,’ Fryslân 6;1 (2000), 41-42.
 • Janet Sjaarda Sheeres, ‘Geachte Majesteit …,’ Fryslân 6;1 (2000), 43-46.
 • Sake P. Roodbergen, ‘Van het ‘houtsje van grutte Tseard’ en de ‘aaisikerskaart’. Een eeuw vogelbescherming in maatschappelijk perspectief,’ Fryslân 6;1 (2000), 47-49.
 • Meindert Schroor, ‘Een Harlinger sluizenbouwer in Groningen,’ Fryslân 6;1 (2000), 50-51.

Jaargang 6 (2000), nummer 2: ’21 Friezen voor de twintigste eeuw’

 • Johan Frieswijk, ‘Pieter Jelles Troelstra. Fries dichter, Nederlands staatsman,’ Fryslân 6;2 (2000), 3-5.
 • Piter Boersma, ‘Obe Postma (1868-1963). ‘Fryslân, it lân fan myn jeugd en leafde’,’ Fryslân 6;2 (2000), 6-7.
 • Meindert Schroor, ‘Mr Pieter Albertus Vincent baron van Harinxma thoe Slooten (1870-1954). De laatste gouverneur van Friesland,’ Fryslân 6;2 (2000), 8-10.
 • Hans Mol, ‘I.H. Gosses (1873-1940). In anty-romantikus?’ Fryslân 6;2 (2000), 11-13.
 • Goffe Jensma, ‘P.C.J.A. Boeles (1873-1961). De laatste regent,’ Fryslân 6;2 (2000), 14-15.
 • Wim van Driel en Klaas Zandberg, ‘Mata Hari (1876-1919). Avontuurlijk leven in een schijnwereld,’ Fryslân 6;2 (2000), 16-18.
 • Harm Oldenhof, ‘Titus Brandsma (1881-1942). It Roomske hert fan Fryslân,’ Fryslân 6;2 (2000), 19-21.
 • Klaas Jansma, ‘S. Hepkema (1884-1963). ‘Wêr’t men net komt, wurdt jin de kop net karde’,’ Fryslân 6;2 (2000), 22-25.
 • Harm Nijboer, ‘Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (1885-1944). Friese ingenieur startte eerste radio-omroep,’ Fryslân 6;2 (2000), 26-27.
 • Jo Huizinga, ‘Pieter Sjoerd Gerbrandy (1885-1961). Pionier van de sociaal-christelijke beweging,’ Fryslân 6;2 (2000), 28-29.
 • Germa van Heerbeek, ‘Piet van der Hem (1885-1961). Geliefd kunstenaar die zijn eigen weg ging,’ Fryslân 6;2 (2000), 30-32.
 • Gosse Blom, ‘Karst Leemburg (1889-1958). Teen op sterk water souvenir Elfstedentocht,’ Fryslân 6;2 (2000), 33-35.
 • Durk Hak, ‘Fedde Schurer. Zoektocht naar het verloren paradijs,’ Fryslân 6;2 (2000), 36-38.
 • Evert Kramer, ‘Theun de Vries (1907- ). Bouwer aan de mens-van-morgen,’ Fryslân 6;2 (2000), 39-41.
 • Jacob van Sluis, ‘Jacob Jetzes Kalma (1907-1991). Sociaal bewogen, sympathieke ‘rode’ dominee,’ Fryslân 6;2 (2000), Fryslân 6;2 (2000), 42-43.
 • Hanneke Hoekstra, ‘Ypk fan der Fear (1908-1983). Uit de marge, in de marge,’ Fryslân 6;2 (2000), 44-46.
 • Bertus Mulder, ‘Anne Vondeling (1916-1979). Altiten ûnderweis,’ Fryslân 6;2 (2000), 47-49.
 • Yme Kuiper, ‘Abe Lenstra (1920-1985). Van Us Abe tot nationaal idool,’ Fryslân 6;2 (2000), 50-53.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘Trinus Riemersma (1983- ). Kleurryk en kritysk, wrantelich en warber,’ Fryslân 6;2 (2000), 54-56.
 • Hedman Bijlsma, ”Us Atsje’ (1938- ). Een fenomeen op de schaats,’ Fryslân 6;2 (2000), 57-59.
 • Beart Oosterhaven, ‘De Kast (1992- ). De grins foarby,’ Fryslân 6;2 (2000), 60-63.

Jaargang 6 (2000), nummer 3

 • Peter Karstkarel, ‘Jopie Huisman (1922-2000),’ Fryslân 6;3 (2000), 3-4.
 • Gert van Maanen, ‘Het eiland Frisland,’ Fryslân 6;3 (2000), 5-8.
 • J.T. Bremer, ‘Overwinteren tussen de ‘Esquimaux’. De ondergang van het schip Harlingen voor de kust van Groenland (1826),’ Fryslân 6;3 (2000), 9-12. (Naschrift in: 6;4, 15.)
 • Harm Nijboer, ‘De historische sensatie in medialand. Verslag van het Fryslânsymposium ‘Geschiedenis en Journalistiek’,’ Fryslân 6;3 (2000), 13.
 • Dirk de Vries, ‘Vinkega, Noordwolde en Boijl in 1644. De kaart van de Vierde Parten in Weststellingwerf,’ Fryslân 6;3 (2000), 14-19.
 • Peter Schoen, ‘Een zilveren botergoot uit 1783 door Jochem van der Velde,’ Fryslân 6;3 (2000), 20-21.
 • Annabelle Meddens-van Borselen, ‘Christoffel Frederik Franck. Een veelzijdig kunstschilder in Friesland,’ Fryslân 6;3 (2000), 22-25.
 • —, ‘Tromp’s Huys heropend,’ Fryslân 6;3 (2000), 26.

Jaargang 6 (2000), nummer 4

 • Piet Visser, ‘Doopsgezinden en hun identiteit,’ Fryslân 6;4 (2000), 3-6.
 • Gerard van der Heide en Meindert Schroor, ‘Een loodgieterij van de Friese Admiraliteit,’ Fryslân 6;4 (2000), 7-10.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘In ûnbekend Frysk fers fan Dirk Troelstra,’ Fryslân 6;4 (2000), 11-15.
 • Gieneke Arnolli, ‘Mode op z’n Fries,’ Fryslân 6;4 (2000), 16-19.
 • Ernst Huisman, ‘Blauhûs waard Slotpleats,’ Fryslân 6;4 (2000), 19-22.

Jaargang 7 (2001), nummer 1

 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘By de dea fan Rink van der Velde. Ealsum 18 juny 1932 – Drachten 17 febrewaris 2001,’ Fryslân 7;1 (2001), 3-8.
 • Martha Kist, ‘Zestiende-eeuws handschrift van Jancko Douwama in bezit van PB,’ Fryslân 7;1 (2001), 9-11.
 • Harmen Wind, ‘In ûntbrekkend puzelstikje. De oare Jancko Douwama,’ Fryslân 7;1 (2001), 11-14.
 • J. Dronkers, ‘De hedendaagse Friese adel. Anders dan de andere adel?’ Fryslân 7;1 (2001), 15-17.
 • Evert Kramer, ‘Frieslands oudheid,’ Fryslân 7;1 (2001), 18-20.
 • —, ‘175 jaar Fries Genootschap, 1827-2002,’ Fryslân 7;1 (2001), 21.
 • Meindert Schroor, ‘De Friese monumentenbijbel,’ Fryslân 7;1 (2001), 24-25.

Jaargang 7 (2001), nummer 2

 • Evert Kramer en Meindert Schroor, ‘Museumdirecteur Cees van ‘t Veen: Leeuwarden moet de culturele hoofdstad zijn,’ Fryslân 7;2 (2001), 3-5.
 • Harm Nijboer, ‘Frysl@n. I. webside en webstee,’ Fryslân 7;2 (2001), 5.
 • M.S. Verweij, Naar ontwerp van architect S. van Ravesteyn. Sneek, ‘opslag voor aardolieproducten’,’ Fryslân 7;2 (2001), 7-11.
 • Marlies Stoter, ‘Vrouwelijke deugden in zilver verbeeld,’ Fryslân 7;2 (2001), 12-13.
 • Jacob van Sluis, ‘Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Het vijfde deel van een bonte stoet,’ Fryslân 7;2 (2001), 14-15.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘Fan liet en libben. De Piter Jelles-jûnen’ yn Fryslân en om utens,’ Fryslân 7;2 (2001), 16-20. (Neiskrift yn Fryslân 7;3 (2001), 8.)
 • Peter Boomsma, ‘Kneppelfreed. Het woord als wapen,’ Fryslân 7;2 (2001), 21-24.
 • Annelies van der Goot en Johan Frieswijk, ‘Reboelje yn Fryslân,’ Fryslân 7;2 (2001), 26-29.

Jaargang 7 (2001), nummer 3

 • Leendert Plaisier, ‘Bloembergen: een Leeuwarder familie in bankzaken,’ Fryslân 7;3 (2001), 3-7.
 • Harm Nijboer, ‘Frysl@n, II It Bildt,’ Fryslân 7;3 (2001), 7.
 • Gilles de Langen, ‘De oude Friezen en hun activiteiten in het veen. Graafwerk in de Bullepolder,’ Fryslân 7;3 (2001), 9-14.
 • Meindert Schroor, ‘De dijk doorbroken: de verkweldering van Noard-Fryslân Bûtendyks,’ Fryslân 7;3 (2001), 14-15.
 • Luc de Vries, ‘De Buma Bibliotheek: klassiek zwaartepunt in Friesland,’ Fryslân 7;3 (2001), 16-18.
 • Geert van der Heide, ‘Lusten en lasten op het Franeker Vliet,’ Fryslân 7;3 (2001), 19-22.
 • H.J. Versfelt, ‘De Franse kaarten van Friesland (1811-1812),’ Fryslân 7;3 (2001), 23-27.

Jaargang 7 (2001), nummer 4

 • Jo Huizinga, ‘Morgenrood. Het verdriet van ordelievend Harlingen,’ Fryslân 7;4 (2001), 3-7.
 • Hans Mol, ‘In wurchmoard yn Hallum om 1160 hinne. It belang fan de op ‘e nij útjûne Abtelibbens fan Mariëngaarde as fertellende boarne,’ Fryslân 7;4 (2001), 9-11.
 • Willem J. Terlouw, ‘Keramiek uit Iran in museum het Princessehof. Schenking mevrouw Hillegonda Janssen,’ Fryslân 7;4 (2001), 12-14.
 • Johan Frieswijk, ‘Uilkema’s beelden van het weidebedrijf in Friesland,’ Fryslân 7;4 (2001), 15-18.
 • Dirk R. Wildeboer, ”Ga naar huis menschen, er komen ongelukken’. Roerig Franeker omstreeks 1893,’ Fryslân 7;4 (2001), 19-22.
 • Meindert Schroor, ‘Friese rijkdom in landkaarten vereeuwigd,’ Fryslân 7;4 (2001), 23-24.
 • Jacob van Sluis, ‘In memoriam Samme Zijlstra,’ Fryslân 7;4 (2001), 24.
 • Yme Kuiper, ”Het verhaal stelt zijn eigen wetten.’ Nynke, een film van Pieter Verhoeff,’ Fryslân 7;4 (2001), 25-29.
 • Harm Nijboer, ‘Frysl@n. III Gjin tagong,’ Fryslân 7;4 (2001), 29.
 • Harm Nijboer, ‘Een Friese diplomaat en zijn handel in inlichtingen. Lieuwe van Aitzema (1600-1669),’ Fryslân 7;4 (2001), 30.
 • Gerard van der Heide, ‘Lusten en lasten op het Franeker Vliet (2),’ Fryslân 7;4 (2001), 31-36.

Jaargang 8 (2002), nummer 1 Themanummer: Kantongerechten

 • A.G. Bosch, ‘Twee eeuwen kantonrechtspraak, 1811-2002,’ Fryslân 8;1 (2002), 3-8.
 • G. Heida, ‘Het kantongerecht te Beetsterzwaag. Enkele bespiegelingen over twee eeuwen kantonrechtspraak,’ Fryslân 8;1 (2002), 9-12.
 • Gretha Donkers, ‘Friese Bloem-stukken. J.C. Bloem, griffier bij het kantongerecht te Lemmer (1928-1931), Fryslân 8;1 (2002), 13-18; 22-24.
 • Rienk Wegener Sleeswijk, ‘Twee opmerkelijke vrederechters in het kanton Lemmer 1825-1858,’ Fryslân 8;1 (2002), 25-28.
 • Peter Karstkarel, ‘Ius Suum Cuique. Kantongerechtsgebouwen in Frslân,’ Fryslân 8;1 (2002), 29-32.
 • Bernhard van Haersma Buma, ‘Een Friese kantonrechter in Emmen,’ Fryslân 8;1 (2002), 33-34.
 • Laurens Oldersma, ‘De archieven van de kantongerechten,’ Fryslân 8;1 (2002), 35-36.
 • —, ‘De concentratie van de kantonrechtspraak in Friesland in data, kerngetallen en trefwoorden,’ Fryslân 8;1 (2002), 38-40.

Jaargang 8 (2002), nummer 2/3

 • Eelke Lok, “Als je 5000 leden wilt hebben, dan moet je echt gekke dingen verzinnen,’ interview met Yme Kuiper,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 3-7.
 • Ad de Jong, ‘Het Fries Genootschap als koploper in museaal besef. Negentiende-eeuwse initiatieven tot musealisering van de volkscultuur in Friesland,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 8-17.
 • Meindert Schroor, ‘Hoe een genootschap zich verjongt. Sociaal-geografische kanttekeningen bij de ontwikkeling van het ledenbestand,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 19-23.
 • Douwe Kooistra, ‘De eigen regio yn it skiednisûnderwiis,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 24-27.
 • Teake Oppewal, ‘Twataligens yn de Fryske literatuer,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 29.
 • Meindert Schroor, ‘Geschiedbeoefening in de provincie. De zusterverenigingen van het Fries Genootschap,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 30-36.
 • Arie Altena en Harm Nijboer, ‘Naar een virtueel Friesland. Internet als podium voor regionale geschiedenis,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 38-40.
 • Herman Hazelhoff, ‘Beeldvorming en historisch besef in de Leeuwarder leeromgeving,’ Fryslân 8;2/3 (2002), 41-44.

 

Jaargang 8 (2002), nummer 4

 • —, ‘Fries Genootschap voortaan Koninklijk. Frysk Genoatskip yn it ferfolch Keninklik,’ Fryslân 8;4 (2002), 3.
 • E.H.T.M. Nijpels, ‘Friese cultuur moet rijke humuslaag voor toekomstige groei zijn,’ Fryslân 8;4 (2002), 4-7.
 • Nelleke Noordervliet, ‘Wie ben ik,’ Fryslân 8;4 (2002), 7-8.
 • Bart Tromp, ‘Het verre Friesland,’ Fryslân 8;4 (2002), 9-11.
 • Elleke Makkes van der Deijl-Stam, ‘Genootschap en beschermvrouwen. 110 jaar onder koninklijke hoede,’ Fryslân 8;4 (2002), 12.
 • Yme Kuiper, ‘Hearen fan geleardens / Geleerde heren,’ Fryslân 8;4 (2002), 13-16.
 • Harm Nijboer, ‘Frysl@n IV. Meitsje der Frysk fan!,’ Fryslân 8;4 (2002), 17.
 • C. van Eysinga, ‘Wilhelminaoord te Sint Nicolaasga. ‘Kurort’ voor oververmoeide en overbelaste moeders,’ Fryslân 8;4 (2002), 20-23.
 • Martha Kist, ‘Schatkamer van Fryslân. Instituut Tresoar officieel geopend,’ Fryslân 8;4 (2002), 23-24.
 • Teake Oppewal, ‘400 jier Gysbert Japix/cs/ks,’ Fryslân 8;4 (2002), 25-26.
 • Teake Oppewal, ‘Literêre-prizetombola,’ Fryslân 8;4 (2002), 27.
 • Harm Nijboer en Yme Kuiper, ‘De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinde families in de 17e, 18e en 19e eeuw,’ Fryslân 8;4 (2002), 28-30.
 • Durk van der Ploeg, ‘Fedde Schurerpriis foar Doeke Sijens,’ Fryslân 8;4 (2002), 30-31.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘Douwe Annes Tamminga. In tsjinstber en grut dichter,’ Fryslân 8;4 (2002), 32-34.

 

Jaargang 9 (2003), nummer 1

 • Meindert Schroor, ‘Tineke Steenmeijer-Wielenga: ‘Tresoar moat memmebedriuw wurde fan histoarysk Fryslân,’ Fryslân 9;1 (2003), 3-6.
 • Harm Nijboer, ‘250 jaar Douwe Egberts. Van Friese kruidenier tot nationale koffiebrander,’ Fryslân 9;1 (2003), 7-10. Rectificatie: 9;2 (2003), 35.
 • Henriëtte van der Linden, ‘Fries Cultureel Erfgoed op de kaart,’ Fryslân 9;1 (2003), 11-12.
 • Derk Jansen, ‘Twee werelden. Vitus Bruinsma beproeft het spiritisme,’ Fryslân 9;1 (2003), 13-16.
 • Jacob van Sluis, ‘De Nassaus in Tresoar,’ Fryslân 9;1 (2003), 16-18.
 • Syb Grijpstra en Johan Frieswijk, ‘Viering Eerste Mei liep uit op vechtpartij,’ Fryslân 9;1 (2003), 21-24.
 • Lucy Bosch Zijn Vrouw. Treurspel in vijf bedrijven. De visie van Pieter Jelles Troelstra op zijn huwelijk en het negentiende-eeuwse burgerlijk waardepatroon,’ Fryslân 9;1 (2003), 25-28. Rectificatie: 9;2 (2003), 35.
 • Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘By de dea fan Freark Dam (1924-2002),’ Fryslân 9;1 (2003), 29.
 • Johannee Sytsema, ‘Im Memoriam Prof. mr N.E. Algra,’ Fryslân 9;1 (2003), 30.

 

Jaargang 9 (2003), nummer 2

 • Philippus Breuker, ‘Gysbert Japix nei fjouwerhûndert jier,’ Fryslân 9;2 (2003), 3-10.
 • Harm Nijboer, ‘Friese geeltjes in de tropen. Baksteen naar Brazilië,’ Fryslân 9;2 (2003), 12-13.
 • Fred G. Spits, ‘Wie was de eerste schipper op de Newa?,’ Fryslân 9;2 (2003), 14-17.
 • Gilles de Langen en Froukje Veenman, Digitale Geobank. Famke: van verwachting naar advies,’ Fryslân 9;2 (2003), 18-21.
 • Ben Broos, ‘Saskia Uylenburgh. Friese jongedochter, Rembrandts bruid,’ Fryslân 9;2 (2003), 22-29.
 • Hans Mol, ‘De middeleeuwse Friese vrijheid. Fraaie tentoonstelling in Emden en Aurich,’ Fryslân 9;2 (2003), 30.

 

Jaargang 9 (2003), nummer 3

 • Meindert Schroor & Leo van der Laan, ‘Nij Skierhûs. De oudste boederij van Leeuwarden,’ Fryslân 9;3 (2003), 3-5.
 • Hans Mol, ‘Barrahûs en it Burgumer kleaster,’ Fryslân 9;3 (2003), 6-12.
 • Bernhard van Haersma Buma, ’75 jaar Afdeling Friesland van de Vereniging van Kerkvoogden,’ Fryslân 9;3 (2003), 13-17.
 • Gosse Blom, ‘De âlde en moderne Snitser hurdsyldei,’ Fryslân 9;3 (2003), 18-20.
 • Hans Mol, ‘Keatse en kolvjen yn Dokkum om 1560 hinne,’ Fryslân 9;3 (2003), 21-23.
 • Tony Feitsma, ‘In alternative fizy op Gysbert Japix,’ Fryslân 9;3 (2003), 24-26.
 • Philippus Breuker, ‘Feitsma fan replyk tsjinne oer Gysbert Japix,’ Fryslân 9;3 (2003), 27.
 • —, ‘De Staverse jol centraal in Fries Scheepvaart Museum,’ Fryslân 9;3 (2003), 30-31.

 

Jaargang 9 (2003), nummer 4

 • J.A. Mulder, ‘Het huis als kenmerk van materiële cultuur van de Friese boerenelite. Een terreinverkenning,’ Fryslân 9;4 (2003), 3-9.
 • Meindert Schroor, ‘Ars longa, historia brevis? Kunst en geschiedenis in het Fries Museum,’ Fryslân 9;4 (2003), 10-12.
 • Peter Westenbrink, ‘De Friese gardes aan het eind van de achttiende eeuw,’ Fryslân 9;4 (2003), 13-18.
 • Jan Post, ‘Zeer oude kaas,’ Fryslân 9;4 (2003), 19-21.
 • Jelle Krol, ‘Willem Tjerkstra. In belutsen ûnderwizer mei leafde foar it skriuwen,’ Fryslân 9;4 (2003), 21-22.
 • Lucy Bosch, ‘Frederike van Uildriks (1854-1919). Een gezonde geest in een gezond lichaam,’ Fryslân 9;4 (2003), 23-27.

 

Jaargang 10 (2004), nummer 1

 • Pieter Breuker, ‘Fiif ieuwen keatsen yn Fryslân,’ Fryslân 10;1 (2004), 3-5.
 • Marinus Pietersen & Jacob van Sluis, ‘De strijd van Verdugo,’ Fryslân 10;1 (2004), 6-9.
 • Kerst Huisman, ‘De lizzing fan Suthermutha en Kempenesse,’ Fryslân 10;1 (2004), 10-12.
 • J.D. Wildeboer, ‘Zicht op zorg. Diaconale hulp in Sexbierum in de zeventiende en achttiende eeuw,’ Fryslân 10;1 (2004), 14-18.
 • Egbert J. van der Veen, Féministe avant la lettre. Hendrika Troelstra, de verguisde zuster van Pieter Jelles Troelstra,’ Fryslân 10;1 (2004), 19-22.
 • Harm Nijboer, Kanttekeningen bij de kanterkaas. Of de gatenkaas van Jan Post,’ Fryslân 10;1 (2004), 23-26.
 • Kerst Huisman, ‘Klaas Bruinsma, ‘Fries-om-utens’,’ Fryslân 10;1 (2004), 26.

 

Jaargang 10 (2004), nummer 2

 • Evert Kramer, ‘Kunst van de achterdeur,’ Fryslân 10;2 (2004), 3-5.
 • Jan Heuff, ‘Derde leven voor de ‘Jhr. Rutgers van Rozenburg’,’ Fryslân 10;2 (2004), 6-8.
 • Janet Sjaarde Sheeres, ‘The First Mormon Missionary to Friesland: Anne Wiegers van der Woude,’ Fryslân 10;2 (2004), 9-12.
 • Kerst Huisman, ‘De Vikingschat van Winsum, een intrigerende affaire,’ Fryslân 10;2 (2004), 13-14.
 • Martsje Stelwagen, ‘150 jier Harmonie fan Frjentsjer,’ Fryslân 10;2 (2004), 16-19.
 • Wouter van Raamsdonk, ‘Einde van een Friese Pastorale,’ Fryslân 10;2 (2004), 20-22.

 

Jaargang 10 (2004), nummer 3

 • Leendert Plaisier, ”Het moet en daarom kan het!’,’ Fryslân 10;3 (2004), 3-11.
 • Annelies Duursma-Olthuis, ‘Het Koninklijk Fries Genootschap en de plannen voor de nieuwbouw van het Fries Museum,’ Fryslân 10;3 (2004), 13-14.
 • W. Dolk, ‘1943: Klokkenverordening,’ Fryslân 10;3 (2004), 15-18.
 • Klaes Sierksma, ‘Gerard Paris (1834-1892). Eerste beschrijver van Liudger’s bekeringswerk,’ Fryslân 10;3 (2004), 19-23.

 

Jaargang 10 (2004), nummer 4

 • Meindert Schroor, ‘De geschiedenis van de A7. Een snelweg als ordenend principe,’ Fryslân 10;4 (2004), 3-8.
 • Bernhard van Haersma Buma, ‘Beerstraten tekent Workum in 1662,’ Fryslân 10;4 (2004), 9-13.
 • —, ‘Bijzondere huwelijksbokaal terug in Harlingen,’ Fryslân 10;4 (2004), 13.
 • Marcella Marinelli en Janneke Hielkema, ‘Leeuwarder nieuwbouwwijk Zuiderburen grenst aan nederzetting uit Steentijd,’ Fryslân 10;4 (2004), 14-15.
 • Hans Mol, ‘De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?,’ Fryslân 10;4 (2004), 16-20.

 

Jaargang 11 (2005), nummer 1

 • Kerst Huisman, ‘Heech tiid foar in eigen ‘canon’ fan de Fryske skiednis en kultuer,’Fryslân 11;1 (2005), 3-5.
 • Lotte Eilskov Jensen, ‘Prulpoeet of volmaackt dichter? De Rijm-konstige wercken van Klaas Pieters Hoeckstra,’ Fryslân 11;1 (2005), 6-8.
 • Martha Kist, Van Oud naar Nieuw,’ Fryslân 11;1 (2005), 9-10.
 • Janet Sjaarda Sheeres, ‘Bearend J. Fridsma: A Frisian Ambassador Om Utens,’ Fryslân 11;1 (2005), 11-14.
 • J.A. (Hans) Mol, ‘Friesland en Groningen onder de Duitse Orde? Een fantastisch plan van hoogmeester Albrecht van Brandenburg-Ansbach uit 1517,’ Fryslân 11;1 (2005), 18-23.
 • Martha Kist, ‘Nieuw docudrama over Eise Eisinga gelanceerd,’ Fryslân 11;1 (2005), 26-27.
 • Jacob van Sluis & Janet Sheeres, ‘Een straatkrant uit 1858. Het verhaal van een verloren zoon,’ Fryslân 11;1 (2005), 27-29.

 

Jaargang 11 (2005), nummer 2

 • Marthe Kist, ‘Jacques van Gent over zijn banden met Friesland: “Voor 18 miljoen kun je geen museum bouwen”,’ Fryslân 11;2 (2005), 3-6.
 • Kerst Huisman, ‘Puur, wonderbaarlijk verhaal. Albert Delahaye geloofde ook in het Oera Linda-boek,’ Fryslân 11;2 (2005), 7-9.
 • H.J. Versfelt, ‘De Huguenin-kaarten van Friesland,’ Fryslân 11;2 (2005), 10-13.
 • Joop Woudstra, ‘Jacobus Sibrandi Mancadan: kunstschilder en ondernemer (1),’ Fryslân 11;2 (2005), 14-19.
 • —, ‘Provincie Fryslân juni 2006 in teken toeristisch- én wetenschappelijk water,’ Fryslân 11;2 (2005), 20.

 

Jaargang 11 (2005), nummer 3

 • Marlies Stoter, ‘Ik kan nog geen tegeltje schilderen …,’ Fryslân 11;3 (2005), 4-8.
 • Redactie, ‘Studiekring Eerste Millenium geen Delahaye fanclub,’ Fryslân 11;3 (2005), 9.
 • Ben Stenekes, ‘Het ontbijtservies van Wintersteijn,’ Fryslân 11;3 (2005), 10-14.
 • Jop Woudstra, Jacobus Sibrandi Mancadan: kunstschilder en ondernemer (2),’ Fryslân 11;3 (2005), 15-19.

 

Jaargang 11 (2005), nummer 4

 • Kerst Huisman, ‘Bollejagers waren gedisciplineerde stakers,’ Fryslân 11;4 (2005), 3-7.
 • Hidde Feenstra, ‘Voorgoed verloren … oude cultuursporen op Schiermonnikoog,’ Fryslân 11;4 (2005), 8-11.
 • Wiebe Hoekstra, ‘De Gieterse vervenersfamilie Greveling en hun boerderijen in Schoterland en Haskerland,’ Fryslân 11;4 (2005), 12-17.
 • Redactie, ‘Fryske taal wer populêr,’ Fryslân 11;3 (2005), 17.
 • Klaes Sierksma, ‘Bernard Ewering. Een vergeten negentiende eeuwse Harlinger kerkmusicus,’ Fryslân 11;4 (2005), 18-22.

 

Jaargang 12 (2006), nummer 1

 • Gosse Blom, De mythe van de nasleep van de Elfstedentocht van 1947: een reconstructie,’ Fryslân 12;1 (2005), 8-12.
 • Sytse ten Hoeve, ‘Het theebusje van Wilhelmus Siccama,’ Fryslân 12;1 (2005), 13-17.
 • Kerst Huisman, ‘De Drususgrachten niet in de Betuwe, maar in het Friese land,’ Fryslân 12;1 (2005), 18-22.

 

Jaargang 12 (2006), nummer 2

 • Hans Mol, ‘Klaarkamp bij Rinsumageest: de ruimtelijke ontwikkeling van terp en klooster,’ Fryslân 12;2 (2006), 5-12.
 • Gerard Mast, ‘De ‘Romke Koy’ van Ouwsterhaule,’ Fryslân 12;2 (2006), 13-18.
 • Marjan Brouwer en Michiel Rooke, ‘Een duivelse monnik uit Hemelum,’ Fryslân 12;2 (2006), 19-21.
 • Redactie, ‘100 biografen schrijven biografie van vaarweg Lemmer-Delfzijl,’ Fryslân 12;2 (2006), 22.

 

Jaargang 12 (2006), nummer 3

 • Cor Trompetter, ‘In Memoriam: Lolle Nauta,’ Fryslân 12;3 (2006), 4.
 • Fokke F. van der Meer, ‘Friezen bouwden zoutziederij in Noorwegen,’ Fryslân 12;3 (2006), 5-8.
 • Kerst Huisman, ‘Jan Zijlstra: ‘Een speculatieve benadering kan historicus nieuwe inzichten opleveren,’ Fryslân 12;3 (2006), 9-12.
 • Miranda de Wit, ‘Sarcofagen en steenkisten in Boksum,’ Fryslân 12;3 (2006), 13-14.
 • Willem Dolstra en Meindert Schroor, ‘Friese palen, Groninger palen. Het verhaal achter 25 grenspalen,’ Fryslân 12;3 (2006), 15-21.

 

Jaargang 12 (2006), nummer 4

 • Martha Kist, ‘De prijs van een lam,’ Fryslân 12;4 (2006), 8-12.
 • Sandra Beckerman en Jasper Vosselman, ‘Vondsten van de hunebedbouwers in Oostrum,’ Fryslân 12;4 (2006), 13-16.
 • Anna Christien Piebenga, ‘De Frjentsjerter Universiteit als Studium Generale,’ Fryslân 12;4 (2006), 17-18.
 • Kerst Huisman, ‘De canon van Nederland is uitstekend geschikt voor de Randstad Holland,’ Fryslân 12;4 (2006), 19-20.
 • C.M. Hogenstijn, ‘Murk de Jong Hzn. Een ambitieuze Friese onderwijzer,’ Fryslân 12;4 (2006), 21-24.

Jaargang 13 (2007), nummer 1

 • Merijn Knibbe, ‘Frisian Elm disease? Een vroege melding van de Iepziekte uit Friesland,’ Fryslân 13;1 (2007), 2.
 • Kerst Huisman, ‘Reinier Salverda, directeur Fryske Akademy: ‘Tegenspraak is wezenlijk voor het wetenschappelijk bedrijf’,’ Fryslân 13;1 (2007), 5-7.
 • Klaas Meindersma en Regnerus Steensma, ‘Een middeleeuwse koorhekdeur in Goutum,’ Fryslân 13;1 (2007), 8-11.
 • Klaes Sierksma, ‘Uffing, een Friese monnik auteur en dichter van Europees formaat,’ Fryslân 13;1 (2007), 12-17.

Jaargang 13 (2007), nummer 2

 • —, ‘Nieuws van het Koninklijk Fries Genootschap. Excursie naar Krümmhorn op zaterdag 29 september 2007,’ Fryslân 13;2 (2007), 3-5.
 • Kerst Huisman, Klaes Sierksma rehabilitearre him aardich mei syn Liudgerwurk,’ Fryslân 13;2 (2007), 6.
 • Paul Bron, ‘Een Friese villa aan het Spaarne. Burgemeester pakte ruim een eeuw geleden zijn koffers,’ Fryslân 13;2 (2007), 7-12.
 • Hans Laagland, ‘Het trouwste volk op aarde,’ Fryslân 13;2 (2007), 13-17.
 • Paul Klarenbeek, ‘Pier Pander manifestatie in Leeuwarden,’ Fryslân 13;2 (2007), 18-20.
 • Uzi Hagaï, ‘Hebreeuwse Studies aan de Franeker Universiteit,’ Fryslân 13;2 (2007), 21-27.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: Russian Box van Aldo Rossi (1989),’ Fryslân 13;2 (2007), 28.

Jaargang 13 (2007), nummer 3

 • Remco van Diepen, ‘Met een sneltrein over de Afsluitdijk. Negentig jaar discussie over de ‘hartader van Friesland’,’ Fryslân 13;3 (2007), 3-9.
 • Anna Christien Piebenga, ‘Amor in een Hindelooper wentke. Een theaterkostuum van Hadewych ten Berge,’ Fryslân 13;3 (2007), 10-12.
 • Marjan Brouwer, ”Nature’s masterpiece amongst women’. De wereldlijke roem van Anna Maria van Schurman,’ Fryslân 13;3 (2007), 13-17.
 • Bernhard van Haersma Buma, ‘Uffing van Werden of Uffing van Workum?,’ Fryslân 13;3 (2007), 18-20.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: ‘This is no Dogshit’ van Katharina Grosse (2007),’ Fryslân 13;3 (2007), 24.

Jaargang 13 (2007), nummer 4

 • J.D.Th. Wassenaar, ”Vader’ Smytegelt in Workum …,’ Fryslân 13;4 (2007), 4-8.
 • Kerst Huisman, ‘Commissie-Van Oostrom biedt Friesland niet veel hoop,’ Fryslân 13;4 (2007), 8-9.
 • Merijn Knibbe, ‘Geen lezers maar schrijvers. Uitingen van de verschriftelijking van de cultuur in Henaarderadeel rond 1560,’ Fryslân 13;4 (2007), 10-13.
 • Teake Oppewal en Piet Hemminga, ‘Absenteïsme en schaalvergroting. Quo vadis, Fryslân?’Fryslân 13;4 (2007), 14-17.
 • Marlies Stoter, ‘Bert Looper, directeur Tresoar: “Als je van geschiedenis houdt, dan leef je twee keer …”,’ Fryslân 13;4 (2007), 18-22.
 • Kerst Huisman, ‘Obe postma putte uit zelfde filosofische bronnen als Tachtigers,’ Fryslân 13;4 (2007), 23-24.
 • Yme Kuiper, ‘In memoriam prof. dr. J.A. Faber. De man achter Drie eeuwen,’ Fryslân 13;4 (2007), 24-27.
 • Evert Kramer, ‘Mata Hari (1876-1917). Stand van zaken negentig jaar na dato,’ Fryslân 13;4 (2007), 28-31.
 • Hugo P. ter Avest, ‘Waar het mooie samengaat met het nuttige,’ Fryslân 13;4 (2007), 32-34.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: ‘De Timpel’ van Ids Willemsma (1993),’ Fryslân 13;4 (2007), 40.

Jaargang 14 (2008), nummer 1

 • Ben Broos, ‘Aeltje Uylenburgh uit Leeuwarden, petemoei van Rembrandts kinderen,’ Fryslân 14;1 (2008), 8-12.
 • Martinus Kosters, ‘Behoud van de voormalige reddingboten op Terschelling,’ Fryslân 14;1 (2008), 12-15.
 • Trinke Kamerling, ‘Project basisregistratie, nut en noodzaak,’ Fryslân 14;1 (2008), 16-18.
 • Sjoerd de Haan, ‘Tussen coöperaties en aandeelhouders. Opkomst en ondergang van de Leeuwarder IJs- en Melkproductenfabrieken,’ Fryslân 14;1 (2008), 19-24.
 • Meindert Schroor, ‘Viglius van Aytta (1507-1577), een machtig ambtenaar,’ Fryslân 14;1 (2008), 24-25.
 • Fokke F. van der Meer, ‘Uit de jeugd van Christiaan V,’ Fryslân 14;1 (2008), 26-27.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: Mythen, de Afsluitdijk,’ Fryslân 14;1 (2008), 28.

Jaargang 14 (2008), nummer 3

 • Peter Ekamper en Hans Mol, ‘De bevolking van Leeuwarden halverwege de negentiende eeuw. De bevolking van 1839 in kaart gebracht met HISGIS Fryslân,’ Fryslân 14;3 (2008), 5-14.
 • Janet Shaarda Sheeres, ‘Sheltered in a Frisian Cloister: Bauck an Lysk Sjaarda enter Aalsum Cloister,’ Fryslân 14;3 (2008), 15-18.
 • Sieger Rodenhuis, ‘Assuerus Quaestius, (1815-1887), grootgrond- en kunstbezitter uit de negentiende eeuw,’ Fryslân 14;3 (2008), 19-23.
 • Kerst Huisman, ‘Redbad’s zoon, een Friese christenstrijder in Gascogne,’ Fryslân 14;3 (2008), 24-29.
 • Sytse ten Hoeve, ‘Torens, kerken en klokkenstoelen in Friesland. Een overzicht,’ Fryslân 14;3 (2008), 30-35.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: Mythen 3, Mata Hari,’ Fryslân 14;3 (2008), 36.

Jaargang 14 (2008), nummer 4

 • Meindert Seffinga, ‘Een vernieuwd Hannemahuis in Harlingen,’ Fryslân 14;4 (2008), 4-7.
 • Gerben Wierda, ‘De Meerdijck: een onbekende hempolder tussen Heeg en Nijhuizum,’ Fryslân 14;4 (2008), 8-11.
 • J.D.Th. Wassenaar, ‘Een Kindeleyn soo lobentlijck in en buiten Friesland. Middeleeuws kerstlied uit Twente handhaafde zich in reformatorische kring,’ Fryslân 14;4 (2008), 12-16.
 • Ben Broos, ‘Gerrit van Loo, secretaris van Sint Annaparochie , zwager van Rembrandt,’ Fryslân 14;4 (2008), 16-20.
 • Foppe Kooistra, ‘Sietze Wopkes Wierda. Een Friese architect in Zuid-Afrika,’ Fryslân 14;4 (2008), 21-24.
 • Rudy Hodel, ‘Kunst: Mythen 4, Elfstedentocht,’ Fryslân 14;4 (2008), 28.

Jaargang 15 (2009), nummer 1

• Janet Sjaarda Sheeres, A Frisian becomes the First Reformed Pastor in Canada. 4-8
• Hugo P. ter Avest, Van ornament naar object. Europese ornamentsprenten en decoratie in Friesland 1600-1800. 9-11
• Jarich Renema, De ûntfiering fan Sicke fan Roorda yn it Lân fan Kleef. 12-15
• Henk Holsbrink, De gevelstenen van Sixtus Gravius en Syoerd Haackema. 16-20

Jaargang 15 (2009), nummer 2

• J.A. Mulder, De boerderijontwerpen van W.C. de Groot. 3-8
• Rients Faber, Trije portretsjes út 1815. 9-11
• Marjan Brouwer, Hessel van Martena verrader van Friesland? 12-15
• Frederik Markusse, De twee gezichten van ‘Hessel van Martena’. 16-20
• Sytse ten Hoeve, Friese dorpen. 21-23

Jaargang 15 (2009), nummer 3

• Kerst Huisman, De grandeur van het spitwerk van Jannewietske en Sjoerd. 3-4
• Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma, De verdwenen kogel van Georg Wolfgang van Schwartzenberg. 5-9
• Sytse ten Hoeve, Riniastate te Oudemirdum en zijn bewoners. 10-14
• Barend J. van Benthem, Frans en Fries tafelzilver. Lepels en vorken in de collectie van kasteel Twickel te Delden. 15-19

Jaargang 15 (2009), nummer 4

• Lourens Oldersma en Piet Hemminga, Mr. Syds Harold Sieperda (1918-2008). Weldoener van het Koninklijk Fries Genootschap. 3-4
• Minie Baron, Aaltje Visser uit Lemmer (1851-1871). Eerste vrouwelijke gediplomeerde apothekersassistente. 5-9
• Gerben Wierda, Een schilderij op reis naar Friesland. 10-12
• Sytse ten Hoeve, Sorghfliet. Een achttiende-eeuwse buitenplaats in Wijckel en haar bewoners. 13-18
• Phillippus Breuker, Skiednis fan it lânskipshistoarysk ûndersyk fan it kustgebiet. Slagge stúdzjedei fan it Obe Postma Selskip. 19-20

Jaargang 16 (2010), nummer 1

• Piet Hemminga, De laatste Fryslân: afscheid en een nieuw begin. 3-4
• Meindert Schroor, Groninger stadsjachten werden in Friesland gebouwd. 6-10
• S. Visser, Jacht en vogelarij door Carel Emilius Els baron Collot dÉscury, bewoner van Klein Hermanastate te Minnertsga. 11-14
• Meindert Schroor, Anderhalf decennium Fryslân. 15-17
• Meindert Seffinga, Siebe Johannes ten Cate – een impressionist uit Sneek. 18-22
• Marlies Stoter, Het masker van Odin op de beugelschijffibula van Wijnaldum. 23-28
• Sytse ten Hoeve, Wapenkuif van Leeuwarden magistraatsbank uit Vernigde Staten. 29-32
• Klazien Schroor-Dijkstra, Hilda Dekkinga 25 jaar KFG. ‘De tijd is omgevlogen’. 33-36
• Kerst Huisman, Friezen-tussen-aanhalingstekens, enige sceptische kanttekeningen bij een bejubelde hypothese. 37-39

Jaargang 16 (2010), nummer 2 (Vliegen)

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Jan Melles van der Goot. 4-5
• Marlies Stoter, (‘Hond in de pot’) Zwanenzang. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Pikesyl. 8-9
• Hans Koppen, De lucht in! 10-11
• Kerst Huisman, Clément van Maasdijk vliegt boven Heerenveen. 12-13
• Dirk Corporaal, Geschiedenis van vliegveld Leeuwarden. 14-17
• Marijke de Boer, Oorlogsvliegers. 18-19
• Hans Koppen, Gerben Sonderman. Koninklijk vlieger. 20-21
• Dirk Corporaal, Vliegen voor je plezier. 22-24
• Dirk Jan Muntendam, (Column) Oare tiid. 25
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Friese Frits en zijn Rin-Ollinne. 26-27
• Kerst Huisman, Dam van Holwerd naar Ameland hield maar tien jaar stand. 28-29

Jaargang 16 (2010), nummer 3 (Banken)

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Jan Jelles Hof. 4-5
• Marlies Stoter, Sparen voor later. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Puntpaal. 8-9
• Douwe Keizer, De school der bescheidenheid. 10-11
• Douwe Keizer, De nachtmerrie van een bankrun. 12-14
• Douwe Keizer, Nederlanders financieren Amerika. 15-17
• Marijke de Boer, Interview met oud-bankier Douwe Keizer: ‘Geld is niet belangrijk, een boeiend leven wel.’ 18-19
• Douwe Keizer, Sparen doet vergaren. 20-22
• Jan van Zijverden, Ontmanteling Eysingahuis in volle gang. 23
• Dirk Jan Muntendam, (Column) Supergemeente? 25
• Goffe Jensma, Regionale gemeenschappen als de Friese… 26-27
• Teake Oppewal, Het tekort van Haitze Holwerda. 28-29
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Kruidenierster. 32

Jaargang 17 (2011), nummer 1 (Drank)

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Meint Bottema.4-5
• Marlies Stoter, (‘Hond in de pot’) Proost, proost en nog eens proost! 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Een stoempa bij Hantum. 8-9
• Kerst Huisman, Drankmisbruik in jeneverland in de 19de eeuw. 10-11
• Doeke Sijens, ‘Brandewyn-toast’. 12-13
• Kerst Huisman, De strijd tegen de drank in Friesland. 14-16
• Johan Frieswijk, ‘Blauw’ en ‘rood’ hoorden bij elkaar. 17-19
• Marijke de Boer, ‘Al goed fyftich jier aktyf yn de drankbestriding’. Interfjoe mei Ando-foarsitter Doede Boon. 20-21
• Jeanine Otten, De eigenaardige bekering van een jeneverstoker in Harlingen en zijn geheim. 22-23
• Dirk Jan Muntendam, (Column) De treasteleazens fan it bestean. 25
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Roelof Boltje en zijn horizontale, hydraulische bodemschuiven. 26-27
• Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) Het stille Keimpetille. 28-29
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Handzetter 32

Jaargang 17 (2011), nummer 2 (Het water komt!)

• Marlies Stoter, (‘Hond in de pot’) Mosterd na de maaltijd. 4-5
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Pestbosjes. 6-7
• Siem van der Woude, Droege fuotten. Het probleem van de waterafvoer. 8-9
• Meindert Schroor, Twee blokhuizen, twee stadhouders en de Friese westkust. 10-11
• Kerst Huisman, Opsterlandse veenderijen onder water. 12-13
• Marijke de Boer, ‘Fryslân leit d’r foorlopich failig bij’. Interfjoe mei Herre Kingma. 14-15
• Jelle Hagen, ‘Wie slagen wil, die slagen kan.’ Over leven en werk van ir. Dirk Frederik Wouda. 16-17
• Frits David Zeiler, Hulpverlening en wederopbouw na de watervlod in 1825. 18-20
• Eelke Lok, (Column) Better. 22
• Martinus J. Kosters, Nieuw leven van de ‘Secretaris Schumacher’. Terschellinger reddingsgeschiedenis herleeft. 24-25
• Bearn Bilker, De warme ontvangst van Anna van hannover in Friesland. 26-29
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Rotanvlechter 32

Jaargang 17 (2011), nummer 3 (Seks, last en lust)

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Eeltsje Boates Folkertsma. ‘Wy habbe leaf al hwet fen Fryslân is’. 4-5
• Marlies Stoter, (‘Hond in de pot’) Eros in en buiten de slaapkamer. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Moederpolder bij Lytsewierrum. 8-9
• Kerst Huisman, De seksuele bevrijding in Friesland. 10-12
• Kerst Huisman, Onno Zwier en het ‘Friesche Cabaal’. 13-15
• Kerst Huisman, Echte en hoerenkinderen in het Oud-Friese recht. 16-17
• Doeke Sijens, Een feest van de liefde. 18-19
• Marijke de Boer, ‘O, verkoopt u die ook?’ Interview Joop Fenstra. 20-22
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Mees Toxopeus en de Friese reddingboot. 23-25
• Eelke Lok, (Column) Freark Dam. 26
• Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) Nooit meer gezellig buurten in de Plasse. 28-29
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Klokkenmaakster 32

Jaargang 17 (2011), nummer 4 (De Friese koe)

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Binne Roelofs Veltman. 4-5
• Peter Karstkarel, Chalets uit de bergen in het vlakke Friese land. 6-8
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Doperse monumenten in Witmarsum. 10-11
• Reimer Strikwerda, Friese zwartbonte koeien: eens aanbeden, nu zeldzaam. 12-15
• Reimer Strikwerda, Friese koe als geliefd kunstobject. 16-17
• Kerst Huisman en Reimer Strikwerda, Internationale belangstelling voor topstieren. 18-20
• Reimer Strikwerda,Simon Knol legde de basis voor klassieke Friese koe. 21
• Marijke de Boer, Rommert Politiek: rêder fan de Fryske boer en ko. ‘Neat praktysker as in goeie teory. Interfjoe. 22-23
• Reimer Strikwerda, Boijen de Boer brak door met Holsteinkoe. 24
• Eelke Lok, (Column) Wer-yndieling. 25
• Gieneke Arnolli, Maatje XXXS. Poppenmode uit de 18de eeuw. 26-27
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Abe Gerlsma en de snarenbedpootmachine. 28-29
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Koperslager 32

Jaargang 17 (2011), nummer 5 (Staveren)

 • Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Rinse Posthumus. ‘Eén der oude instandhouders der Friesche taal’. 4-5
 • Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Zakkoek op de laatste Groenlandvaarder. 6-7
 • Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) BB-bunker te Grou. 8-9
 • Gerben Abma, Starum, Staveren, Stavoren – 950 jaar bloei en verval. 10-13
 • Jan de Vries, Het ruitje van Saeckele Jelles. Op speurtocht naar een Staverse schipper. 14-15
 • Dirk Huizinga, Visserij in Staveren rond 1900. 16-18
 • Sicco van Albada, Staveren en zijn vroegste scheepsbouw in de archieven. 19-21
 • Marijke de Boer, De burgervader van Staveren. Bernhard van Haersma Buma over de rol van zijn vader. Interview. 22-23
 • Jelle Koenen, Treinboot over de Zuiderzee. 24
 • Eelke Lok, (Column) Bareld. 26
 • Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) Drachtster vaart, spijt over demping. 28-29
 • Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Melkrijders 32

Jaargang 17 (2011), nummer 6 (Grensgevallen)

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Salomon Siewerd de Koe. ‘In de heerlijkheid weder te zien’. 4-5
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Rijstebrij als rijkeluiseten 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Contributiehuisje nabij Kollumerpomp. 8-9
• Theo Kuipers, Terug naar elf en dertig. De Friese herindeling in de periode 1810-1816. 16-18
• Peter Terpstra, De grinzen fan Smellingerlân. 14-16
• Piet Hemminga, Herindeling: een snoer zonder einde. 18-21
• Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) Te voet door Sneekermeer kan al lang niet meer. 22-23
• Eelke Lok, (Column) Better? 24
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Johan Eilerts de Haan verkent de jungle van Suriname. 26-28
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Opsnijders uit Harlingen. 29

Jaargang 18 (2012), nummer 1 (Jonathan Israel)

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Anne de Koe. De bevrijdende daad komt van binnen uit. 4-5
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) De Slag bij Boksum en Spaanse hutspot. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Barrahûs. 8-9
• Jacob van Sluis, Jonathan Israel en zijn trilogie in overzicht. 10-12
• Yme Kuiper en Jacob van Sluis, Bar mitswa in Kilburn, professor in Princeton. Een interview met Jonathan Israel. 14-17
• Dingeman van Wijnen, Jonathan Israel in Franeker. 18
• Jan van Zijverden, Wij met ons vijfen in Rome. 20-21
• Eelke Lok, (Column) Abe Bonnema. 23
• Hans Mol, Stellingwervers en Schoterlanders en hun strijd voor de Friese vrijheid. 25-28
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Ype Joustra, brânjekeapman. 29

Jaargang 18 (2012), nummer 2 (Bevallen en opstaan)

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Ulke Brolsma. Een notarisklerk uit Stiens. 4-5
• Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) De Tynje: een dichtzet of een (losse) brug. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Rond Allardsoog. 8-9
• Jeanine Otten, Een geschiedenis van bevallen en opstaan in Friesland. 10-13
• Jeanine Otten, Spraakmakende Friese vroedmeesters en vroedvrouwen. 15
• Jeanine Otten, Holle bomen en poppeslokjes. 16-17
• Marijke de Boer, ‘Bevallen is een wonder van de natuur.’Sietske Krisifoe. Interview. 18-19
• Jeanine Otten, Borstvoeding, over tate en minnen. 20
• Jan van Zijverden, Dokter Petrus de Vries en de couveuse van Aduard. 22-23
• Eelke Lok, (Column) Froeger. 25
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Seinhuiswachter. 27
• Symen A. Schoustra, Friezen om utens: Amerika. 28-29

Jaargang 18 (2012), nummer 3 (Popmuziek in Friesland)

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Sjoerd Sipma, hoeder van de Friese taal. 4-5
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Van veevoer tot volksvoedsel: de aardappel in Friesland. 6-7
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Laaksum. 8-9
• Jacob Haagsma, ‘In spyltúch bin ik’. Veertig jaar popmuziek in Friesland. 10-13
• Jacob Haagsma, Liet en Liet International. 15
• Jacob Haagsma, Nanne Kalma en de Friese folkspioniers. 16-17
• Marijke de Boer, Syb van der Ploeg giet werom nei de woartels. Interfjoe. 18-19
• Jacob Haagsma, Traditie en vernieuwing. 20
• Jacob Haagsma, Aaipop, al 25 jier feeste op Fryske musyk. 22-23
• Eelke Lok, (Column) Nostalgy. 25
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Sake Visser, ijscoventer. 27
• Meike Jongejan, Door het oog van de naald. Joodse onderduik in Friesland. 28-29

Jaargang 18 (2012), nummer 4 (De dageraad van de sport)

• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Wylde sûkerei. 6-7
• Kerst Huisman, (‘Verbroken verbindingen’) Met de Koetille ging een stuk geschiedenis verloren. 6-7
• Daniël Rewijk, Pim Mulier transformeerde de schaatssport. 8-11
• Pieter Breuker, Kaatsen: van bont kasteleinsvermaak tot strak georganiseerde sport. 12-14
• Meindert Seffinga, Eerde Beulakker over de popularisering van de Friese watersport. Interview. 16-19
• Yme Kuiper, Abe Lenstra. Over de constructie van de voetbalvirtuoos. 21-23
• Eelke Lok, (Column) Kroechpraat. 25
• Margreet van der Zee (‘Verdwenen beroepen’) Ruurd Tjallema, verffabrikant. 27
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Willem Loré en de glooiende dijkhelling. 28-29

Jaargang 18 (2012), nummer 5 (De idylle van het landleven)

• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Runenstaf van Bernsterburen. 4-5
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Het Schaapmarktplein te Sneek. 6-7
• Peter de Haan, Saskia Uylenburgh. Een eigenzinnige muze. 9
• Yme Kuiper, Hofsteden, herenkamers en buitenplaatsen. 10-11
• Reinildis van Ditzhuyzen, Oranienbaum. Een buitenplaats als ‘oppepper’ voor de omgeving. 12-14
• Kerst Huisman, Spoorloos Beslingastate. Van de rijke Van Sytzama’s resteren in Friens louter grafstenen. 15-17
• Reinildis van Ditzhuyzen, Kippenburg. 18-21
• Rita Mulder-Radetzky, Onmisbare krachten op de buitenplaatsen. 22-24
• Eelke Lok, (Column) Ferline nei de bliksem. 27
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Zoeken naar een schim. Dieke Dijkstra. 28-29

Jaargang 18 (2012), nummer 6 (Zeevaart)

• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Donderbeitels en urnen: het ‘hunebed van Rijs’. 4
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Fryske petiele en de Friese taalstrijd. 6-7
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Een avonturier in de Friese Beweging. Tsjalling Terpstra. 8-9
• Hanno Brand, Vrachtvaarders bij uitstek. 10-14
• Ben Stenekes, Oost-Vlieland: een Oostzeevaarderskolonie. 16-19
• Jelle Jan Koopmans, Kingma: een succesvol familiebedrijf in Makkum. 20-22
• Hugo ter Avest, Harlingen, Frieslands veelbelovende poort naar de zee. 23-25
• Eelke Lok, (Column) Fryslân sliept. 27
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Een Bajema melkt beter! 28-29

Jaargang 19 (2013), nummer 1 (Tsjoenderij)

• Nelleke IJssenagger, (‘Cold case’) De fibula van Wijnaldum onder de loep. 4-5
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Rondom Kromwâl. 6-7
• Marlies Stoter en Frank van der Velden, Koppig eigenbelang. Een onthutsend verhaal voor Friesland. Interview met Hotso Spanninga. 8-10
• Kerst Huisman, Friesland in 2035. Symposiumverslag. 11
• Klaas Henstra, Duivelbanners en dominees. 12-15
• Willem de Blécourt, Toverij in de krant. 16-18
• Kerst Huisman, De twa gesichten fan Laurens ten Cate. 20-22
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Krakeling, koekje tussen goed en kwaad. 24-25
• Kerst Huisman, Historische reis naar Rome. 26-27
• Eelke Lok, (Column) Moardfrou fermoarde. 28

Jaargang 19 (2013), nummer 2 (Beelden van de oorlog)

• Nelleke IJssenagger, (‘Cold case’) Mysterieus graf in Oosterbeintum. 4-5
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Eelco Nicolaas van Kleffens. Diplomaat in dienst van het koninkrijk. 6-7
• J.A. Mulder, Landschapsschilderijen van Aldert van der Poort. 8-10
• Reinildis van Ditzhuyzen, Google Earth van de Gouden Eeuw.12-14
• Kerst Huisman, Leeuwarden in 1698. 16-17
• Erik Somers, Het oorlogsbeeld van het Fries Verzetsmuseum. 18-20
• Aly van der Mark, Wij zijn de stad nu. Onze oorlog in brieven, foto’s en dagboeken. 21-23
• Kerst Huisman, ‘Naar Oostland willen wij varen’. 24-26
• Kerst Huisman, Schemerzone tussen twee fronten. 27
• Eelke Lok, (Column) Iepen of ticht. 28

Jaargang 19 (2013), nummer 3 (De Friese meren)

• Wiebe Hoekstra, Friese schatten in Emden. 4-5
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Doede Nijenhuis. Ster van het witte doek. 6-7
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) ‘It kin net!’ Beerenburg. 8-9
• Meindert Seffinga, Pronken op de Friese meren. 10-12
• Kerst Huisman, Door mensenwerk ontstaan. Tjeukemeer. 13-15
• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’ Kerk in de Fluessen. 16-17
• Meindert Schroor, Scheiding en verbinding. De Friese waterwegen. 18-20
• Symen A. Schoustra, Tûzen jier Greidhoeke. 22-23
• Siem van der Woude, Friese Admiraliteit failliet. 24-26
• Eelke Lok, (Column) Unwennigens. 28

Jaargang 19 (2013), nummer 4

• Doeke Sijens, ‘Hwent de gloarje leit yn it forline.’ Reinder Brolsma yn it Frysk Museum. 4-6
• Trineke Kamerling, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Grote Bosvijver Olterterp. 7
• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Meetketting: maat nemen in koningsroeden. 8-9
• Anne-Marie Oudejans, Het turbulente verhaal van de NTF. 10-13
• Benhard van Haersma Buma, Steden doorsneden door een water. 16-17
• Siem van der Woude, Opschudding in Tzummarum. 18-20
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Siebs legt Friese dialecten voor duizend jaar vast. 21-23
• Henk Dijkstra, De hondekar. Trekpaard van de armen. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Werhelle skiednis. 28

Jaargang 19 (2013), nummer 5 (Gouden Eeuw in Friesland)

• Yme Kuiper, Friesland Gouden Eeuw. Eigenzinnig en enerverend. 4-5
• Yme Kuiper en Siebrand Krul, ‘Ik wil geschiedenis levend en leerzaam maken.’ Interview met Hans Goedkoop. 6-9
• Hotso Spanninga, Nieuw geld, nieuwe elite. 10-12
• Ruud Spruit, Smullen en schransen. 13-16
• Joop W. Koopmans, De zilveren positie van de Friese Nassaus in de Republiek. 17-19
• Rudi Ekkart, Wybrand de Geest. Portretkunstenaar. 20-21
• Yme Kuiper, Crack en zijn connecties. Pronkzucht in het veen. 22-23
• ronkzucht in het veen. 22-23
• Yme Kuiper, De raadselachtige dr. Popta. 24-26
• Goffe Jensma. De Franeker universiteit. 28-30
• Arjen Dijkstra, Exponent van een geleerde wereld: Pier Winsemius. 31
• Wiebe Bergsma, Religie en kerkelijk leven. Vrij van geweten, niet van uitoefening. 32-34
• Arjen Dijkstra, Een platte hemel. Het astrolabium van Pibo Gualtheri. 35
• Mirjam de Baar, Anna Maria van Schurman. Fascinerende gomo universalis. 36-37
• Piet Bakker, Lijnen van De Geest en Lambert Jacobsz. 38-41
• Marlies Stoter, Het verlanglijstje van het Fries Genootschap. 42-43
• Peter Karstkarel, Burgertrots in steen. Stedelijke bouwglorie. 44-46
• Philippus Breuker, Schrijvers en lezers. 48-51
• Harm Nijboer, De culturele industrie. Fries-Hollandse connecties. 52-53
• Meindert Schroor, Dynamiek en expansie. 54-57
• Femme Gaastra, Friesland en de VOC: een gemiste kans? 58-61
• Meindert Schroor, De Semskaart van Leeuwarden. 62-63
• Doeke Sijens, Reinier fan Tsjom, in avontoerlik man. 64-65
• Hans Koppen, De Zijl van Dokkum. Kortstondige glorie. 66-67
• Hanno Brand, De Friese vaart op de Oostzee en Noorwegen. 68-70
• Kees Kuiken, Een aristocratische graanrepubliek. 71

Jaargang 19 (2013), nummer 6 (1813: Federaal of centraal?)

• Syds Wiersma, Alledaags bijzonder. 25 jaar Fries Film Archief. 4
• Trineke Kamerling, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Spitkeer Twijzel. 5
• Jacques Kuiper, Ere wie ere toekomst? Herdenking 1813-2013. 6-7
• Jacques Kuiper, De lotgevallen van een Friese Jacobijn, Cornelis Godschalk.8-10
• Jacques Kuiper, ‘Een duivels complot.’Het Kollumer Oproer. 11-13
• Philippus Breuker, 1813: rem op de ontwikkeling van het liberalisme. 14-16
• Peter de Haan, Kozakken verjagen Fransen. 18-19
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Waling Dijkstra. It Frysk ûnder de minsken brocht. 20-22
• Marijke de Boer, Kamera klear… aksje!
• Kerst Huisman, Van krijg en verdediging. 24-25
• Nelleke IJssenagger, (‘Cold case’) Oude pot in nieuw licht. 26
• Eelke Lok, (Column) Heidenen. 28

Jaargang 20 (2014), nummer 1 (De Eerste Wereldoorlog in Friesland)

• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Rondom Kromwâl. 4-5
• Arjen Dijkstra (‘Wurk ûnder hannen’) Friese Staten veel ouder dan gedacht. 6
• Kees Bangma, Toenemend gebrek. 8-13
• Kerst Huisman, Friese dominees bezoeken soldaten in Brabant. 14-15
• Doeke Sijens, Fryslân foar de Friezen. Nij libben yn de Fryske Beweging troch de grutte oarloch. 16-18
• Geart de Vries, Een Belgische invasie in Gaasterland. 19-21
• Hans Koppen, Sneek van boven. 22-23
• Jan van Zijverden, (‘Uitvinders en pioniers’) Sloeflijnen en buiglinealen. Scheepsontwerper Folkert van Loon. 24-25
• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) De handpin van Hallum. 26
• Eelke Lok, (Column) Betinke… 28

Jaargang 20 (2014), nummer 2 (Doek op! Het Friese toneel)

• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’), Han Nijdam, onderzoeker van eer en recht. 4-5
• Peter van der Meer (‘Wurk ûnder hannen’) Middeleeuwse agrarische ontginningen in Zuidoost-Friesland. Dennis Worst. 6
• Bouke Oldenhof, Crowd-funding avant la lettre. De aanzet tot professioneel theater in Friesland. 8-11
• Marijke de Boer, ‘Toaniel wie myn twadde libbe.’ Interfjoe mei Anne Schumacher. 12-13
• Doeke Sijens, Klompen en boerekilen. De Fryske roman op de planken. 14-15
• Jelle Krol, ‘De kal kaam út ‘e muorren. Earnst en koartswyl by it priissprekken. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Frederik van eeden in Nij Beets. 19
• Ruud Spruit, Dekema State. 20-22
• Bernhard van Haersma Buma, Twee eeuwen rechtspraak in Sneek. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Sneupe. 28

Jaargang 20 (2014), nummer 3 (De Friese aardappel)

• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Friesland reist: tramtraject Joure-Sneek. 4-5
• Frank van der Velden, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Vijver Rinsma State Driesum. 6
• Kees Kuiken, Van knol tot kampioen. 8-11
• Teun de Jong, Poters op wereldreis. 12-14
• Philippus Breuker, De gerniers op ‘e klaai. 15-17
• Gerrit Herrema, Teelt op smalle akkers. 18-19
• Jan van Zijverden, Pioniers in pootaardappels. 20-22
• Jan van Zijverden, Friese mummies ontleed. Wiewert. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Mud. 28

Jaargang 20 (2014), nummer 4

• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Frans van Aylva. Wachten op de Verlosser van Bornwird. 4-5
• Siem van der Woude, (‘Wurk ûnder hannen’) De colleges van Jelle Zijlstra. 6
• Pieter Jan Brisch, Oord voor frisse lucht. Ameland. 8-11
• Jeanine Otten, Pootjebaden bij de Stenen Man. 12-15
• Jan van Zijverden, Rijs aan Zee. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Turfbok op ‘t droge. 19
• Henk Dijkstra, Boeren als bestuurders. 21
• Ruud Spruit, Liauckema State. 22-25
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’), Oebele Vries en het Fries communalisme. 26-27
• Eelke Lok, (Column) Tsjinstber. 28

Jaargang 20 (2014), nummer 5

• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Anglo-Friese betrekkingen. 4-5
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Beneficiaalboeken: klassieker in nieuwe verpakking. 6
• Jeanine Otten, Geschiedenis van de dagelijkse kost. 8-11
• Ruud Spruit, Strijd tegen bederf. 12-15
• Jeanine Otten, Te gast op Doumastate. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) De berg met het zomerhuis. . Hessel Vegelin van Claerbergens Heremastate. 19
• Reimer Strikwerda, Ús mem wordt zestig! 20-22
• Henk Dijkstra, Het korte leven van de windmotor. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Bamy. 28

Jaargang 20 (2014), nummer 6

• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Zoutepoel. 4-5
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Dirk Okma. Voorzichtig maar onverzettelijk. 6-7
• Ruud Spruit, Op jacht in het ijs. 8-12
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Beroemdste Fries in hartje Londen. Lourens Alma Tadema. 13
• Goffe Jensma, Gedenkpenning Ubbo Emmius. 14
• Harm Nijboer, Copy, edit & paste. Prenten door Jan Jansz Starter en Wybrand de Geest. 16-20
• Arjen Dijkstra, (‘Wurk ûnder hannen’) Fries onderzoek aan de RUG. 21
• Ron Couwenhoven, Houkje Gerrits, snelste vrouw in onderkleding. 22-25
• Eelke Lok, (Column) Jeen. 28

Jaargang 21 (2015), nummer 1

• Doeke Sijens, ‘Een goede medicus is kunstgevoelig.’ Chirurg en kunstverzamelaar H.L. Straat. 4-7
• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Van losse vondst tot een legertje. 8
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) De weg naar het station. Leeuwarden. 9
• Egge Knol, Paard op reis. 10-11
• Ruud Spruit, De stins van Hessel van Martena. 12-15
• Siem van der Woude, (‘Wurk ûnder hannen’) De kaarten van Schotanus. 16
• Marjan Brouwer, Pjutten en beukers. 18-21
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’), Wiebe Bergsma zoekt naar tolerantie in godsdienst. 22-23
• Symen A. Schoustra, Cultuurnationalisme en Friese intellectuelen. 24-25
• Jan Folkerts, (KFG Nieuws) Toekomst voor Friese media? 26
• Eelke Lok, (Column) Binne en kinne. 28

Jaargang 21 (2015), nummer 2 (Filmgeschiedenis, bewegend erfgoed)

• Aly van der Mark, Ies Leefsma. ‘Tussen moed en principes.’4-6
• Syds Wiersma, Schatkamer van Fries filmisch erfgoed. 8
• Syds Wiersma, Hein Faber, zeeman onder Friese filmmakers. 9-11
• Jeanine Otten, Kar út twa. De oudste Friese speelfilm. 12-14
• Nienke Jet de Vries, Taal yn byld. Tsjêbbe Hettinga. 15-17
• Asing Walthaus, De filmtraditie van een toneelland. 18-19
• Dolf van Weezel Errens en Durk Osinga, Een zilveren troffel keert terug. 20-21
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Wat vindt de boer er zelf van? 22
• Tim Goudriaan, ‘Sie haben die Macht, aber ich habe das Recht’. Willem van Eysinga. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Tsjin film. 28

Jaargang 21 (2015), nummer 3 (Maria Louise)

• Yme Kuiper, Cultur van het buitenleven. 4-7
• Hanno Brand, De prinses als werkgever. 8-11
• Piet Bakker, Portretten als statussymbool. 12-15
• Marijke Bruggeman, Nieuws en roddels uit Den Haag. 16-18
• Marlies Stoter, Drie keer bellen. Het Stadhouderlijk Hof van Maria Louise. 19
• Jeanine Otten, Delicatessen van meesterkok. 20-23
• Geart de Vries, Allesweter en hovenier. Johann Hermann Knoop. 24-27

Jaargang 21 (2015), nummer 4

• Hans Koppen, (‘Plekken met verhalen’) Met de trein naar India? Harlingen-haven. 4-5
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’), Hans Mol. Het aparte van Friesland. 6-7
• Arjen Dijkstra, (‘Wurk ûnder hannen’) Tresoar fellow. 9
• Jacques Kuiper, Uit de klauwen van de adelaar. 10-13
• Ruud Spruit, Friezen bij Waterloo. 14-17
• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Oud geld, nieuw inzicht. 18-19
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Riemer Riemersma. Van militair naar pacifist. 20-21
• Bauke van der Pol, (‘Friezen in India’) Antropoloog avant la lettre. Jacobus Canter Visscher. 22-25
• Eelke Lok, (Column) Oars. 28

Jaargang 21 (2015), nummer 5

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) It hert fan Fryslân bleatlein. Rintje Pieter Sybesma. 4-6
• Nelleke IJssennagger, (‘Cold case’) Dame zonder naam. 7
• Jan Dirk Wassenaar, Het succes van de (Groote) Christelycke Zee-vaert. 8-11
• Tryntsje van der Steege, (‘Wurk ûnder hannen’) Fryske literatuer online. 13
• Kees Bangma, Friesch bloed aan den Doodendraad. 14-17
• Bauke van der Pol, (‘Friezen in India’) Van koopman naar grietman. Adriajus Canter Visscher. 18-20
• Wiebe Hoekstra, Unieke Friese munt uit 6de eeuw. 21
• Aly van der Mark, Teloorgang van de Hortus Botanicus. 22-25
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Therapie tussen de aardappelen. 26
• Eelke Lok, (Column) Tradysje. 28

Jaargang 21 (2015), nummer 6

• Jeanine Otten, Pastachoca Beregoed! 4-5
• Nynke Smit, Suiker, slaven en Suriname. 6-9
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Friese zuivelinstituties. 11
• Wiebe Hoekstra, Poartepleats mei lytshûs. Sjuxmastate. 12-15
• Jorieke Savelkouls, ‘Door geen ander ter wereld overtroffen.’ 16-17
• Bauke van der Pol, (‘Friezen in India’) Vermogend in goddeloos Bengalen. Tammerus Canter Visscher. 18-21
• Kerst Huisman, ‘Bewijzen’ terpenonderzoek vaak flinterdun. 22-25
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Schutten in de Scheene. 26
• Eelke Lok, (Column) Buorman. 28

Jaargang 22 (2016), nummer 1

• Karel F. Gildemacher, De Zuiderzee en scheepvaart. 4-7
• Elisabeth Spits, Schepen van de Gouden Eeuw. 8-11
• Jelle Jan Koopmans, Het Fries-Hollandse partenbezit. 12-15
• Jan de Vries, Een Hindelooper legende. 16-18
• Rob Leemans, Navigatie in de 17de en 18de eeuw. 20-23
• Cor Trompetter, Schippersgemeenschappen aan de Zuiderzeekust. 24-26
• Eelke Lok, (Column) Sudersee. 28

Jaargang 22 (2016), nummer 2

• Jan van Zijverden, Onfortuinlijke bomvlucht eindigt op Mirnser kerkhof. 4-7
• J. K.H. van der Meer (‘Een Fries geslacht in Stad en Ommelanden’) Groningse Friezen nader voorgesteld: Wiardus Siccama. 8-11
• Kerst Huisman, Mooi Leeuwarden, een beetje met de rug naar Friesland. 12-13
• Marijke de Boer, (‘Wurk ûnder hannen’) Into the Frisian Laboratory-RUG. 14
• Doeke Sijens, Met de knecht verrast in de bedstee. Echtscheiding in de 19de eeuw. 16-19
• Jeanine Otten, Ans Sandstra. Friese kampioen in theezetten. 20-21
• Annet Nieuwhof, Flinterdun bewijs? Een reactie. 22-23
• Yeb Boersma, In het duister tasten. Terpenonderzoek. 24
• Kerst Huisman, Terpenvorsers negeren historische bronnen en onderzoek. 25
• Hester Postma, ‘Even een paar kiekjes in de bokkepis doen.’Verdwenen straatbeeld Leeuwarden. 26
• Eelke Lok, (Column) Oer de Grins. 28

Jaargang 22 (2016), nummer 3

• Wiebe Hoekstra, Nieuwe impuls voor boerderijenonderzoek. 4-8
• Siem van der Woude, (‘Wurk ûnder hannen’) Links door stamboomstudie. 9
• Hans Koppen, (‘Plekken met geschiedenis’) Waar de witte tenten wachten. Pinksterlanddagen Appelscha. 10-11
• Johan van der Wal, Koopvaardij in oolrogstijd. 12-15
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Anne Jousma… in boi allinne op ‘e souder. 16-17
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Stof der aarde. 19
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’) Gjalt Zondergeld. In dienst van het sociale. 20-21
• J. K.H. van der Meer (‘Een Fries geslacht in Stad en Ommelanden’) Johan Hora Siccama: weetgierig, sociaal en cultureel betrokken. 22-25
• Eelke Lok, (Column) Nij buorkjen. 28

Jaargang 22 (2016), nummer 4

• Henk Dijkstra, Het geheim van de golle. 4-7
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Verkeerd verbonden. 8-9
• Frans Thuijs, Meisje op avontuur: Vriesche Aeff. 10-14
• Kees Kuiken, Vaklui en sneupers. Terpenonderzoekdiscussie. 16-19
• Willem Frijhoff, De Gouden Eeuw van Leeuwarden. 20-21
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Grensoverschrijdende geschiedbeoefening. 22
• J. K.H. van der Meer (‘Een Fries geslacht in Stad en Ommelanden’) Willem Hora Siccama: bouwer en burgemeester. 24-27
• Eelke Lok, (Column) Brân. 28

Jaargang 22 (2016), nummer 5 (De Beeldenstorm)

• Hans Cools, De gesneefde contrareformatie. 4-6
• Jan Dirk Wassenaar, ‘Hebt ghi gheen gebacken God meer te coop?’ 8-11
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Geert Ruiter. Pleiter foar boerebelangen yn it ferkearde tiidrek. 12-16
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Lourens Alma Tadema. Koningin Fredegonda aan het sterfbed van Bisschop Praetextatus. 17
• Egge Knol, Inzichten door opgravingen. Terpenonderzoek. 18-21
• Ronald Plantinga, Jan Ybema en marijn Molema, Aanjagers van de Friese kenniseconomie. 22-25
• Arjen Dijkstra, (‘Wurk ûnder hannen’) Introduction to Frisian. 26
• Eelke Lok, (Column) Byldestoarm. 28

Jaargang 22 (2016), nummer 6

• Doeke Sijens, Ofsliten symboal fan de Fryske literatuer. 4-7
• Peter Karstkarel, Gebouwen als sculptuur. Amsterdamse School in Friesland. 8-12
• Hans Koppen, (‘Plekken met geschiedenis’) Het nieuwe licht. Trafo-huisjes PEB. 14-15
• Meindert Seffinga, Topaanwinst brengt grootste Friese zeeheld tot leven. 16-18
• Jeanine Otten, Monument voor Tjerk Hiddes de Vries. 19
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) ‘Die somtijds eens een roesje drinckt.’ Leeuwarder studentenleven. 20-21
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Mij spreekt de blomme een tale. 22
• Atte Jongstra, Postmortem-encyclopedie. De nieuwe Friese Encyclopedie. 24-25
• Siem van der Woude, (‘Wurk ûnder hannen’) Onderduikers in beeld. 26
• Eelke Lok, (Column) Fryslân. 28

Jaargang 23 (2017), nummer 1

• Wim van der Giesen, Schipbreukeling en oorlogsheld. 4-7
• Doeke Sijens, Onzen beroemden voormaligen gewestgenoot. Lourens Alma Tadema. 8-11
• Anne Doedens, De Republiek in crisis? Holmes’ Bonfire in 1666. 14-17
• Frans Breukelman, Reddingsactie van dominee Grevesteyn. Ramp van het Vlie 1666. 18-21
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Van mosselpellerijen tot droge visworst. 22-23
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’) Marlies Stoter. Nieuwsgierigheid als drijfveer. 24-25
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Ommelander rechtsteksten. 26
• Eelke Lok, (Column) Emigrearje. 28

Jaargang 23 (2017), nummer 2

• Frans Thuijs, Roversbende met Friese roots. 4-8
• Ruud Spruit, Willem Bartel van der Koot. Geliefd en beschaafd. 9-11
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Slagerij van der Weide. 13
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Stank van de ‘parfumeriefabriek’. Gemeentereiniging. 14-15
• Jeanine Otten, (‘Hond in de pot’) Is de huishoudster een man? 16-17
• Sjoerd Schaaf, Een kleine patriot verdwaald in de grote politiek. 18-21
• Ritske Mud, Een Duitse deserteur in Sumar. Eerste Wereldoorlog. 22-25
• Douwe van der Tuin, (‘Wurk ûnder hannen’) Friese rol in maritieme handelsnetwerken. 26
• Eelke Lok, (Column) Nije wei. 28

Jaargang 23 (2017), nummer 3

• Karel Gildemacher, Strijd van boeren met water. 4-7
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Lieve vroeg gestorven vrouw. Jo Ubels. 8-9
• Marijke de Boer, (‘Wurk ûnder hannen’) Syktocht nei agraryske skiednis. 11
• Iris van der Veen, Frederik Schuman en zijn koffieplantage. Slavernijgeschiedenis. 12-15
• Gerrit Herrema, Glazen poterbewaarplaatsen: verdwenen en vergeten? 16-19
• Sybe Joostema, Bauck, earste Fryske frijheidsstriidster. 20-23
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’) Jelte Olthof. Retoriek kan de wereld veranderen. 24-25
• Eelke Lok, (Column) Fier. 28

Jaargang 23 (2017), nummer 4

• Doeke Sijens, Champagne en bloemen en een… heer. Mata Hari. 4-7
• Wiebe Hoekstra, Dokkum als laatste bolwerk van het heidendom? 8-11
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) In rook opgegaan. Idzerdastate Ter Idzard. 13
• Han Nijdam en Jan Ybema, Het Friese geld van Lykele Jansma. 14-17
• Margreet Nauta, ‘Verlangen naar het stille Achlum.’ Doeke Hellema. 18-21
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) ‘Het leek of er brand was, zo lichtede de stad.’ Straatverlichting. 22-23
• Meindert Schroor, Emoties rond een verdwijnend Arcadië. Recensies landschapsboeken. 24-25
• Mark Raat, (‘Wurk ûnder hannen’) Speuren naar vroegere bewoners. 26
• Eelke Lok, (Column) Us. 28

Jaargang 23 (2017), nummer 5 (500 jaar Reformatie)

• Kerst Huisman, Edzard Cirksena voerde godsdienstvrijheid in. 4-6
• Cor Trompetter, Radicale, maar vreedzame dopersen. 8-11
• Jacob van Sluis, Lege banken voor Franeker Academiebibliotheek. 12-15
• Harmen Engelsma, Pionieren in de Wâlden. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Witte zwanen, zwarte zwanen. Chinees porselein. 19
• Jan Dirk Wassenaar, ‘De wreede tyrannie der Spaenguarden.’ 20-22
• Douwe Zeinstra, Een clandistiene kerk. Woudsend. 23-26
• Eelke Lok, (Column) Rivièra. 28

Jaargang 23 (2017), nummer 6 (Achter Friese gevels)

• Marijke de Boer en Siebrand Krul, ‘Je huis is toch ook wie je bent.’ Interview met Mirjam Stuurman, Ap Timmermans en Johan de Haan. 4-7
• Antoon Ott, Nanne Ottema en de Friese interieurs. 8-11
• Dolf van Weezel Errens, Blik op het plafond. 12-15
• Richard Harmanni, De behangsmaak van een fabrieksdirecteur. Harlingerstraatweg Leeuwarden. 16-17
• Johan de Haan, Een royale opgang. Hal Stadhouderlijk paleis Leeuwarden. 18-21
• Heleen Kooijman, Nathalie Mantel en Christa de Vries, Harlingens ‘schoonst juweel’. Stadhuis Harlingen. 22-25
• Eelke Lok, (Column) Yn! 28

Jaargang 24 (2018), nummer 1

• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) T.E. Holtrop. ‘Ik wol myn Fryske kop net foar in oar bûge.’ 4-5
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Van spoorlijn naar mistfontein. 6-7
• Wim Zonneveld, Beeldhouwen, sport en meubels. De Haagse familie Pander. 8-11
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Dekken en dienen. Huishoudschool Leeuwarden. 13
• Kees Kuiken, Verraad in 1567. Een scheepsentering. 14-17
• Kees Bangma, Naast het kruis de roode vaan. Sybe Kornelis Bakker, christensocialist. 18-21
• Kerst Huisman, (‘Historici in Friesland’) Kees Kuiken. De Friese geschiedenis bestaat niet. 22-23
• Jan Dirk Wassenaar, Pastoor Janning. Verzamelaar van kerkelijke kunst. 24-25
• Arjen Dijkstra, (‘Wurk ûnder hannen’) Stimmen fan Fryslân. De ‘Lân fan taal-app’. 26

Jaargang 24 (2018), nummer 2

• Johan Decavele, De Vlaamse connectie van Viglius van Aytta. 4-7
• John Löwenhardt, Op zoek naar Hans Goudsmit. 8-11
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) ‘It wie dan altyd in lyts bytsje feest.’ Jan de Roos. 13-15
• Jan de Vries, Schipper Benne Claeses’ turbulente leven. 16-19
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Het laatste middagmaal. Moord op Willem van Oranje. 20
• Johan Steendam, (‘Wurk ûnder hannen’) Famillement past in een trend. Genealogisch congres. 21
• Minie Baron, Teake (Taco) Kingma. Pionier van de zwakzinnigenzorg. 22-25
• Egge Knol (‘Naburen’) Reider Munten. 26

Jaargang 24 (2018), nummer 3 (De nieuwe Friese boerderij)

• Jacob van der Vaart, Vernieuwende boerderijtypen begin 20ste eeuw. 4-7
• Henk Dijkstra, Van stenen burcht naar megastal. 8-11
• Henk Dijkstra, Van voorbeeldpleats naar museumboerderij. De W.C. de Grootboederij in Goutum. 12-14
• Suzan Jurgens, De Friese hooiberg: een overlever? 16-19
• Theo Spek, Zonder boeren geen landschap. 20-21
• Wiebe Hoekstra, ‘De Telegraaf’: voorop in vernieuwing. 22-24
• Egge Knol (‘Naburen’) Met een Friese schuur. 25

Jaargang 24 (2018), nummer 4 (Land van Latijn)

• Klaas van Berkel, De rang van Franeker. 4-7
• Jacob van Sluis, Een levende taal met status. 8-11
• Marjan Brouwer, Geleerde vrouw in mannelijke kringen. Anna Maria Schurman. 12-15
• Egge Knol (‘Naburen’) Tel uw zegeningen. 16
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) ‘Dit is Hetzer Bouricius.’ 17
• Theo Verbeek, Waarom koos Descartes voor Franeker? 18-21
• Willem Otterspeer, Petrus Camper, detective èn echte kunstenaar. 22-24
• Marijke de Boer, Vriendenboekje uit de 18de eeuw. 25

Jaargang 24 (2018), nummer 5 (Joost Halbertsma)

• Doeke Sijens, Dy hillige Rimen en Teltsjes. 4-7
• Yme Kuiper, Friese adel weerspiegelt authentieke cultuur. 8-11
• Rutger Hoekstra, Vriend van de Friese volksgeschiedenis. 12-15
• Goffe Jensma, Detective zonder moord. Recensie biografie Halbertsma.
• Egge Knol (‘Naburen’) Van de hoge Olympus. Halbertsma’s De Âlde Friezen. 18
• Alpita de Jong, Selsbewust en beret: de Fryske frou as model. 20-23
• Peter de Haan, In Memoriam Patris. Jan Slauerhoff. 24-25
• Peter van der Meer, (‘Wurk ûnder hannen’) Veehandel en veemarkten. 26

Jaargang 24 (2018), nummer 6

• Hotso Spanninga, Verliefd, verloofd, getrouwd in de Gouden Eeuw. 4-7
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Honderd jaar stadspromotie. 8-9
• Karel Gildemacher, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Namen en hun oorsprong. 10-13
• Han Nijdam en Otto S. Knottnerus, De erfenis van Redbad. 14-17
• Egge Knol (‘Naburen’) Namenlandschap. 19
• Nykle Dijkstra, De Vliegende Fries. Schipper Barend Fokkes. 20-23
• Sybe Joostema, Tsjerkebrân leit skiednis bleat. 24-25
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Trouwkistje. 26

Jaargang 25 (2019), nummer 1

• Jan de Vries, Klippfiskpionier Jappe Ippes. 4-8
• Tom Sandijck en Arnold Zebel, Griekse godenbeelden in gips. Stucwerk in Dekemastate ontdekt. 9-11
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Pieter Buwalda. Ut it tsjuster nei it ljocht. 12-14
• Egge Knol (‘Naburen’) Het elfhartenwapen van de Ommelanden. 16-17
• Henk Bloemhoff, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Et eigene an de Stellingwarver veldnaemen. 18-21
• Max Wieringa, De ramp met De Dwinger. 22-25

Jaargang 25 (2019), nummer 2

• Angela Dekker en Jessica Voets, Van een liefde die de winter van 1914-1915 niet overleefde. Piet van der Hem en Mata Hari. 4-6
• Egge Knol (‘Naburen’) Hull, Londen, Leith. 7
• Paul Brood, Bejaard, maar energiek. Cornelis Pijnacker. 8-11
• Anne Tjerk Popkema, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Eastereach of Westereach? 12-15
• Jan Dirk Wassenaar, Dordtse kerkorde van 1619. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Lady in blue. Tekening Lady Philippina Staunton. 19
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Pieter de Clerq. Wol op de brêge, mar der net oer. 20-21
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Kultuur, ken dat oek in de frituur? Graffiti. 24-25

Jaargang 25 (2019), nummer 3

• Merijn Knibbe, Jorieke Savelkouls en Marijn Molema, Jan Timmer: innovatieve boer en bestuurder. 4-7
• Siebe Siebenga, ‘De skrik’ fan Sumarreheid. Sytze Jans Dijkstra. 8-10
• Egge Knol (‘Naburen’) Honderd jaar kiesrecht. 11
• Gerrit Bloothooft en David Onland, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Wat zeggen voornamen over de staat van het Fries? 12-15
• Kees Kuiken, Een Friese gedenksteen uit 1648 in Groningen. 16-18
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Officieel bezegeld. Zegelstempel Hof van Friesland. 19
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Simke Kloosterman. De lytse nomade is útreizige. 20-21
• Marjan Brouwer, Bijzondere grad orrery blinkt weer. 22-23
• Diana Spiekhout, Munt of buit? Vikingenmunten. 25

Jaargang 25 (2019), nummer 4

• Douwe Kootstra, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Van de Trewalje naar de Zwarte Kuil. Theun de Vries’ Wilt Tjaarda. 4-7
• Eric Hoekstra, It riedsel fan Pommeren. Frysk en Pommersk. 8-11
• Egge Knol (‘Naburen’) Gruningenses in Phrysia. 12
• Vincent van Vilsteren, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Anno Domini MCCCCXVI. Een zware pot. 13
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Pieter Sipma. It pak fan ‘e iuwen losmakke. 14-15
• Jaap Osinga, Goed by de tiid. Gegoriaans en Juliaansk. 16-19
• Frans Thuijs, Een dodelijke boodschap. Moord op Antje Seerps. 20-25

Jaargang 25 (2019), nummer 5 (De Vikingen)

• Diana Spiekhout, Welke schepen voeren op de Noordzee in de Vikingentijd? 4-8
• Annemarieke Willemsen, De Noormannen in Dorestad. 10-13
• Sjoerd Looper, Kammen uiut Haithabu. 14-16
• Oebele Vries, De wuylde Wytsing. Vikingen in Friese wetsteksten. 17-19
• Egge Knol. Walfridus en Radfridus: slachtoffers van de Noormannen. 20-23
• Evert Kramer, Valse start in het Vikingenonderzoek. 24-26

Jaargang 25 (2019), nummer 6 (Domela Nieuwenhuis)

• Johan Frieswijk, De held van (Friese) arbeiders. 4-7
• Jan Dirk Wassenaar, Us Ferlosser. Het Jezusbeeldje op Domela’s bureau. 8-9
• Kerst Huisman, Nationaal schisma binnen de socialistische beweging. 10-13
• Yme Kuiper, Het Domelaspoor terug. De meeting van 1890 in ’t Meer en molenaar Yme Kuiper. 14-17
• Johan Frieswijk, Met Domela’s naam. 18-19
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) ‘Friesland, die antieke bodem.’ 21
• Jasper Hoogerwerf, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Meer aandacht voor Fries op de kaart. Fries en het Kadaster. 22-26

Jaargang 26 (2020), nummer 1

• Ank Engel, Waar mijn brood is, is mijn vaderland. Friese arbeiders in het Ruhrgebied. 4-7
• Doeke Sijens, (‘Bij het graf van…’) Frederike Rutgers. De dûmnysdochter en de swalker. 8-10
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Van postkoets tot whatsapp. 12-13
• Meindert Schroor, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Leeuwardens droogte, Kaap Leeuwarden en Leeuwardens eiland. 14-16
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Recht in de lens. 17
• Kees Kuiken, Trouw aan dode dorpsgenoten. Middeleeuwse memoriecultuur. 18-20
• Goffe Jensma, Een mislukt wonderkind. Recensie biografie Gerhard Fockens. 22-25
• Egge Knol (‘Naburen’) De Prins. Hendrik de Zeevaarder in Leeuwarden. 26-27

Jaargang 26 (2020), nummer 2

• Gerk Koopmans, De belofte gestand gedaan. Sichting Friesland 1940-1945. 4-8
• Marre Faber-Sloots, ‘Kon je niet onderduiken?’ Terugkeerders in 1945. 10-13
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Jentsje Sytema. Wês net erchtinkend, mar neitinkend. 14-15
• Hans Mol, (‘Friese namen en Fryske nammen’) De namen van Friese kloosters. Herkomst huidige namen in voormalige kloosterstreken. 16-20
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Anna en Martha waren hier. 21
• Jan Folkerts, Identiteit is voortdurend in beweging. Interview met Tymen Peverelli over Leeuwarden als ‘derde stad’. 22-25
• Egge Knol (‘Naburen’) Het grote zwijgen. De pijn van de Tweede Wereldoorlog. 26

Jaargang 26 (2020), nummer 3

• Ronald Plantinga en Roelof Veeningen, Overlast door afvalwater bij zuivelfabrieken. 4-7
• Doeke Sijens, (‘By it grêf fan…’) Sipke Huismans. God ferstiet gjin Frysk. 8-10
• Theo Delfstra en Sytske Veltman, Abel Reitses: dorpsgek of boer? 12-15
• Kerst Huisman, (‘Fryske nammen en Fryske nammen’) Fan Piterboarch oant Wliksibana. 16-19
• Hester Postma, (‘Hoofdstad in beweging’) Weg uit het hart van een sfeervolle volkswijk – Cambuur. 20-21
• Sjoerd Schaaf, Opkomst en ondergang van Ale Ales Bakker. 22-25
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) High tea op het Poptaslot. 26
• Egge Knol (‘Naburen’) Pandemie. 27

Jaargang 26 (2020), nummer 4

• Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Het Oosten roept. 4-9
• Anne Doedens en Jan Houter, Verzonken West-Vlieland tot leven gewekt. 10-13
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) J.P. Wiersma. Fûl wie ús besykjen. 14-16
• Egge Knol, Droombeeld van Friesland. Biografie Assien Bohmers. 18-20
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Beroerte in de kerk te Leeuwarden. 21
• Karel F. Gildemacher en Wytse Sikkema, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Út it gea fan Sterke Hearke. 22-25

Jaargang 26 (2020), nummer 5 (Willem Lodewijk)

• Joop W. Koopmans, Willem Lodewijk, de politicus. De kunst van het laveren. 4-6
• Olaf van Nimwegen, Willem Lodewijk, de militair. Tactisch vernieuwer. 7-9
• Hanno Brand, Willem Lodewijk, zijn karakter. Voorbeeldig stadhouder? 1012
• Goffe Jensma, Willem Lodewijk, zijn obductie. Snije yn in stedhâlder. 14-16
• Kerst Huisman, Willem Lodewijk, zijn herdenking.’O ivige skande dat Karel Roorda hjir net stiet.’ 17-19
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) Willem Lodewijk. Gods wil met eere. 20
• Egge Knol, (‘Naburen’) Willem Lodewijk. Groninger boegbeeld.
• Doeke Sijens, (‘By it grêf fan…’) J.C.P. Salverda. God hat him slein en teistere. 22-24
• Kees Kuiken, Franeker drinkebroers in 1652. 25-26

Jaargang 26 (2020), nummer 6

• Anne Doedens en Matthieu Borsboom, Friezen in de zeevaart. 4-7
• Doeke Sijens, (‘Friese Bewegers’) Martsje van der Veen. ‘Fryslâns bêste toanielspielster’. 8-10
• Egge Knol, (‘Naburen’) Drenkelingenhuisje Terschelling. 11
• Rolf H. Bremmer jr., (‘Friese namen en Fryske nammen’) Ontmaskering van Isola Frislanda. 12-15
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) De hond van de toekomst. 17
• Jan de Vries, Wat hebben Jacob Benckes en Robinson Crusoe gemeen? 18-21
• Wiebe Hoekstra, De ‘lytse skiednis’ bewarje. Stichting Erfgoed Fundaasje. 22-25

Jaargang 27 (2021), nummer 1

• Yme Kuiper, Lucia van Unia, de jonge weduwe van Dekema State. 4-7
• Doeke Sijens, (‘By it grêf fan…’) Bonne Sjoukes Hylkema. 8-10
• Egge Knol, (‘Naburen’) Friese koning in schreven. 11
• Jan de Vries, (‘Friese namen en Fryske nammen’) Galamadammen en andere toponiemen in de Zuidwesthoek. 12-15
• Marlies Stoter, (‘Schatten uit de Topografische Atlas’) IJs en corona dienende. 17
• Gerard Mast, Jousma State te Wirdum nader onderzocht. 18-21
• Marijke de Boer, interview met Wiebe Hoekstra: ‘We ha goud yn hannen’. Bijgebouwen op boerenerven. 22-24
• Jeanine Otten, Kardinaal op zee: zeekreeft op tafel. 26-27

Jaargang 27 (2021), nummer 2

• Peter de Haan, Titia Bergsma, wereldberoemd in Japan. 4-7
• Doeke Sijens, (‘Fryske Bewegers’) Gerben Colmjon. 8-10
• Sytze van der Veen, Ganzenborg op z’n Fries. 12-15
• Henny Tuinhout-de Leeuw (‘Vanaf de overkant’) De zee scheidt, de zee verbindt. 16-17
• Jan Dirk Wassenaar, Epo van Douma, Hervormer uit Huizum. 18-21
• Jelle Jan Koopmans (‘Friese maritieme geschiedenis’) Van smakschipper tot Sontvaarder. 22-25
• Egge Knol (‘Naburen’) Feestelijke bevrijdingsrok. 26

 

 

 

Laatste online nummers