Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 september 2020

Geachte leden,Het bestuur van het Koninklijk Fries Genootschap nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op  23 september 2020. Omdat op dit moment niet duidelijk is of een bijeenkomst als deze in september vanwege het coronavirus al weer mogelijk is, is deze uitnodiging onder groot voorbehoud. Wanneer de vergadering niet doorgaat zal dat zo spoedig vermeld worden op onze website.

We gaan er van uit dat de anderhalve meter maatregel nog van toepassing zal zijn. Daarom vragen we de leden die de vergadering willen bezoeken om in verband met de beschikbare plaatsruimte zich voor 16 september aan te melden bij het secretariaat (info@friesgenootschap.nl).

De vergadering wordt gehouden in Historisch Centrum Leeuwarden,
Groeneweg 1
8911 EH Leeuwarden 

De vergadering begint om 19.45 uur. De agenda vindt u hieronder bijgaand als pdf’s.

Agenda:

 1.  Opening en vaststelling van de agenda
 2.  Mededelingen
 3.  Verslag algemene Ledenvergadering 26 juni 2019
 4. Jaarverslag van de secretaris over 2019
 5. Toelichting van de penningmeester op de jaarrekening over 2019
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
 7. Vaststelling jaarrekening 2019 en decharge van het bestuur
 8. Wijziging begroting 2020
 9. Begroting 2021 en vaststelling contributie 2021
 10. Benoeming bestuursleden: De heer S. Halbesma (penningmeester) is tussentijds aftredend. Het bestuur stelt voor hem opnieuw te benoemen voor een tweede termijn. Tegenkandidaten kunnen zich tot 18 september 2020 aanmelden bij de secretaris (Staniastate 23, 8926 LA Leeuwarden of email: info@friesgenootschap.nl). De voorzitter, de heer H. Spanninga, is definitief aftredend. Het bestuur heeft besloten als voorzitter te benoemen de heer J. W. Koopmans.
 11. Nieuws over het Fries Museum en de collectie van het Genootschap, door de directeur van het Fries Museum.
 12. Rondvraag
 13. Pauze
 14. Na de pauze geeft mevrouw Lenneke Berkhout een lezing over haar onderzoek naar ‘Hoveniers van Oranje 1620-1740’ waarop zij op 27 augustus 2020 hoopt te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 15. Sluiting

De vergaderstukken, waaronder de jaarrekening over 2019 alsmede de begroting voor 2021 zijn vanaf 24 augustus 2020 te raadplegen via de website en zullen uitgeprint in de zaal aanwezig zijn.

De heer H. Spanninga, werd bedankt als aftredend voorzitter.

Na het zakelijke gedeelte en een korte pauze zal mevrouw Lenneke Berkhout iets vertellen over haar onderzoek naar ‘Hoveniers van Oranje 1620-1740’.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Ritske Mud
secretaris

Toegankelijkheid:
Het museum is goed toegankelijk voor mindervaliden of rolstoelgebruikers.
Openbaar vervoer:
Het HCL ligt op ongeveer 13 minuten loopafstand van het NS station. Het HCL staat aangegeven op de toeristische bewegwijzering.
Parkeren:
De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is in Parkeergarage Oldehove, Oldehoofsterkerkhof 3, 8911 DM Leeuwarden. Van uit de parkeergarage is het een minuut lopen naar het HCL.

Verslag vorige ALV (2019)
Jaarverslag van de secretaris (2019)
Jaarstukken
Begroting 2020
Begroting 2021