Fryslan nov dec 2019 cover 288x350(25ste jiergong, nr.6, novimber/desimber 2019) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Yn it lêste fearnsjier fan de 19de iuw libben tsientûzenen Nederlaners yn útsichtleaze earmoede. Gjin wurk, gjin jild, gjin iten. Minne húsfêsting, oan bernemûlen faak gjin gebrek. Tryste útsichteazens is it lot fan de leechste klassen. En dan ferskynt dêr Ferdinand Domela Nieuwenhuis, mei in heilsboadskip. Hy wit hoe’t er minsken yn har siel reitsje moat. Hy rekket almar mear yn de besnijing fan it lot fan de kânsleazen en fan it sosjalisme om dêroan te ûntkommen.

Lês mear...

Fryslan sept okt 2019 cover 288x350(25ste jiergong, nr.5, septimber/oktober 2019) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

By it wurd Fiking hat hast elkenien fuort in byld foar de geast. Op Wickie de Viking nei binne dat meastentiids amper freedsume foarstellingen. In slutende ferklearring, wêrom’t tûzenen Skandinavyske krigers yn de 9de en 10de iuw yn see stutsen om kuststreken te plonderjen, bestiet noch altyd net. Der binne mar in bytsje skriftlike boarnen; wy moatte it foaral dwaan mei ynterpretaasjes dy’t archeologen op boaiemfynsten loslitte. 

  

Lês mear...

Fryslan jul-aug 2019 cover 288x350(25ste jiergong, nr.4, july/augustus 2019) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Theun de Vries-kenner Douwe Kootstra gong op syk nei de plakken dy’t de bekende skriuwer neamt yn syn bondels De vertellingen van Wilt Tjaarda. Mei wat muoite binne de swalktochten fan de jonge De Vries lâns de Swette en de Kûkhernsterwei goed werom te finen. 

Lês mear...

Fryslan mei jun 2019cover 288x350(25ste jiergong, nr.3, maaie/juny 2019) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Yn de desennia om 1900 hinne feroare it boerelânskip yn in soad opsichten troch in stream fan fernijingen. Oanjagers wienen fernijers, yndividuen. De oerheid spile amper in rol. Yn Fryslân wie Jan Timmer in eksponint. Hy wie in stik drokker mei syn ynnovative inisjativen as mei syn kij. Leafst 34 maatskiplike funksjes hie er; by de nutsspaarbank, it sikefûns, de Fryske hynstefokkerij, suvelfabryk, ja, sels yn de polityk wie er aktyf.  

Lês mear...