(23ste jiergong, nr.2, maart/april 2017) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).Fryslan maart arpil 2017-1-cover website

Hoe’t de Nederlânske justysje begjin 18de iuw funksjonearre is moai te sjen yn de kwestjes oangeande ‘draaideurcrimineel’ Jaco Muller. Jaco, syn heit ferdwûn ergens op in slachfjild yn East-Europa, kaam yn Dokkum telâne, mei syn mem, dy’t ûnderweis in nije keardel fûn hie. Dy makke mei syn team fan freonen en kunde fan kollektearjen in slûchslimme wize fan oplichten. Mei Jaco waard it almar slimmer oant er op 6 augustus 1718 op it skavot foar it stedhûs op de Dam yn Amsterdam rêdbraakt waard.

Lês mear...

Fryslan jan feb 2017-1-cove webside(23ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2017) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Hoopfol gluorke it beloofde lân Amearika foar har dy’t oerlevere wienen oan saken as in mislearre rispinge en sykten, religieuze twingerij en politike ûnmûngens. Sake Kooistra stiet symboal foar tûzenen Friezen dy’t in better libben sochten troch radikaal mei it âlde te brekken. Wim van de Giesen hat syn libben krekt neisocht en beskriuwt in rige fan drama’s: net elke lânferhuzer berikte it paradys.

Lês mear...

Fryslan nov dec 2016(22ste jiergong, nr.6, novimber/desimber 2016)  Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân)

In wol wat socht foarfal wie yn 2016 oanlieding foar in nije Gysbert Japiks-betinking, reden foar Doeke Sijens om him ôf te freegjen wêr’t dochs dy oanhâldende oanbidding fan in net iens sa geweldige skriuwer op rêst.

 

Lês mear...

web Fryslan sept okt 2016

(22ste jiergong, nr.5, septimber /oktober 2016) 
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Al hoe krúsjaal de Byldestoarm foar de skiednis fan de Lege Lannen wie, we witte noch hieltyd net goed wêrtroch’t dizze feroarsake is. De stekflam dy’t op 10 augustus 1566 yn it Frânsk-Flaamske Steenvoorde ûntstutsen waard en hiel rap nei it noarden luts, ûnderweis hûnderten tsjerken ferwoastigjend, wie yn alle gefallen net opwâling fan it grifformearde leauwe dat samar opkaam.

Lês mear...