cover fryslan maart april 2018(24ste jiergong, nr., maart/april 2018) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Wigle van Aytta, Wurdumer fan goede komôf, krige in status dy’t gjin Fries foar of nei him wist te berikken. Wigle, dy’t syn namme nei de gelearde moade yn it Latyn oanpaste nei Viglius, hie in bestjoerlik-wittenskiplike karriêre om dêrnei oan it Habsburger hôf yn Brussel ta de heechste rûnten troch te kringen. Hy wie beslissend yn it ta stân kommen fan de Transactie van Augsburg, dêr’t de Nederlannen as Boergondyske Kreits in status fan semy-ûnôfhinklikheid mei krigen. Hy fergeat syn Frysk komôf net, mar woartele mear en mear yn Flaanderen, dêr’t er yn Leuven it Collegium Viglianum stichte.

Lês mear...

cover fryslan jan feb 2018(24ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2018) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Yn it begjin fan de 20ste iuw like de Fryske literatuer op stjerren nei dea. Sels Jan Jelle Hof, de foarman fan de Fryske Beweging, fûn it Frysk in folkstaal, gjin wiere kultuer. Krekt yn dy jierren skreau Teatse Holtrop út Drylts. Mar de tiid siet him dus tsjin. En dan ek noch ris neiroppen te wurden as dranksuchtich. Miskien hie er tefolle lêst fan it nearzige Drylts, miskien moast it publyk neat ha fan syn soms wat swiere kost (Twa susters, De wylde boerinne). As in peal boppe wetter stiet syn bûtengewoane taalbehearsking: syn oersettingen fan Shakespeare syn Hamlet en Julius Caesar kin men ek sjen as oanklacht tsjin de doe lamliddige posysje fan de Fryske literatuer.

Lês mear...

(23ste jiergong, nr.6, novimber/desimber 2017) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).Fryslan november december 2017-1-cover website

Ien fan Johan Cruijff syn wiisheden is ‘sjochst it net earder as datst troch hast’, in trochtinker dy’t goed past by wat achter Fryske gevels oan weardefol erfgoed skûlet. Pas no’t it hurde wurk fan de Stichting Interieurs in Fryslân gemeente foar gemeente mei deeglike ferslaggen de iepenbierheid siket, realisearje we ús hoe’t ús omtinken him beheinde ta de bûtenkant fan histoaryske gebouwen. 

Lês mear...


Cover-350-bij-420(23ste jiergong, nr.5, septimber/oktober 2017) 
Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf-bestân)

Sa yntinsyf oft de betinking fan Luther syn stellingen yn Dútslân fierd wurdt, sa frij ûnferskillich bart dat yn Fryslân. It liket op de stadige protestantisearring dy’t ús kontreien yn de 16de iuw ûndergie. Begien katolyk wie de Fries net, yn it begjin fan de 16de iuw, en kennis fan wat Luther c.s. aanrjochten, kaam mar fragmintarysk binnen. Oant de Opstân yn alle heftichheid útbrekt (tsjin 1580) en de ûnôfhinklikheidsstriid ek by ús it leauwe yn de macht krijt, skarrelet it Fryske sielelibben rêstich hieltyd fierder fuort fan de katolike memmetsjerke, net bot dwers sitten troch tsjerklik of bestjoerlik gesach dat oars wol.

Lês mear...