coverFryslan mei juni 2020 288x350
(26ste jiergong, nr.3, maaie/juny 2020) 
Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Fryslân stie fan it begjin fan de 20ste iuw oant yn de jierren sechtich fol mei suvelfabriken. Se produsearren net allinne tsiis en bûter, mar ek in soad ôffalwetter. Dat gie streekrjocht de  sleat derneist yn, mei as gefolch stank en fiskstjerte, benammen simmerdeis. Mar de doarpslju seagen dat selden as probleem. It fabryk wie ommers ek meastentiids de grutte wurkjouwer yn it doarp. Provinsje en wetterskip besochten al yn de jierren fyftich maatregels op te lizzen, mar in soad holp dat net.

Lês mear...

Fryslan ma apr 2020 cover 288x350(26ste jiergong, nr.2, maart/april 2020) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Hoe grouwélich de ein fan de Twadde Wrâldoarloch Nederlân trof, Fryslân kaam der  betreklik ûnskeind fan ôf. Dochs wie ek hjir de blydskip grut doe’t de alliearde troepen yn april 1945 triomfantlik troch de provinsje lutsen. Op strjitte waard feeste, flagge, dûnse, dronken, de stoere alliearde soldaten om de hals flein. Mar der wiene bittere kearsiden dy’t soms noch desennia trochswollen. 

Lês mear...

cov Fryslan jan feb 2020-1 cover288x350(26ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2020) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Ein 19de, begjin 20ste iuw groeide de yndustry yn it Ruhrgebiet ta grutte omfang. Dat luts in soad wurkfolk, ek fan it eigen plattelân, wêrtroch’t dêr tekoart oan arbeiders ûntstie. Yn dat gat sprongen foaral Friezen. Sy gienen as melkers, neffens de Dútsers om’t se dêr de bêsten yn wienen. Motivaasje fan de Friezen wienen de flinke fertsjinsten: ƒ 500 à f 600 twa kear safolle as thús. Ank Engel har pake wurke dêr yn de yndustry en sy die dêr ûndersyk nei.

Lês mear...

Fryslan nov dec 2019 cover 288x350(25ste jiergong, nr.6, novimber/desimber 2019) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Yn it lêste fearnsjier fan de 19de iuw libben tsientûzenen Nederlaners yn útsichtleaze earmoede. Gjin wurk, gjin jild, gjin iten. Minne húsfêsting, oan bernemûlen faak gjin gebrek. Tryste útsichteazens is it lot fan de leechste klassen. En dan ferskynt dêr Ferdinand Domela Nieuwenhuis, mei in heilsboadskip. Hy wit hoe’t er minsken yn har siel reitsje moat. Hy rekket almar mear yn de besnijing fan it lot fan de kânsleazen en fan it sosjalisme om dêroan te ûntkommen.

Lês mear...