It útjaan fan publikaasjes oer Fryske kultuer en skiednis is al mear as 175 jier ien fan de kearnaktiviteiten fan it Genoatskip.

Neist de periodiken De Vrije Fries (sûnt 1839) en Fryslân (sûnt 1995) binne noch tal fan oare útjeften troch of ûnder tafersjoch fan it Genoatskip útjûn. In oantal fan dizze útjeften is noch hieltyd te krijen.

 

Oare publikaasjes bestelle