• Dr. Hotso Spanninga, foarsitter
  • Drs Ritske Mud, sikretaris
  • Sape Halbesma, skathâlder
  • Mefr. mr. Romana Bremer
  • Drs. Evert Kramer
  • Drs. Geart de Vries
  • Mefr. drs. Anneke Hellinga
  • Drs. Meindert Seffinga