Namme: Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer
Ferkoarte namme: Keninklik Frysk Genoatskip
RSIN:   4102423
Kontaktgeg.:   Postbus 2637
8901 AC  Leeuwarden
Bestjoersgearstalling:
  • Dr. Hotso Spanninga, foarsitter
  • Drs R. Mud, sikretaris
  • Dhr. S. Halbesma, skathâlder
  • Mefr. mr. Romana Bremer
  • Drs. Evert Kramer
  • Drs. Geart de Vries
  • Mefr. drs. Anneke Hellinga
  • Drs. Meindert Seffinga
IBAN-nûmer NL33ABNA0450289001
Beliedsplan  
Beleanningsbelied: De bestjoersleden ûntfange gjin beleanning foar har bestjoersaktiviteiten.
Doelstelling:   It ûndersyk nei en it fersprieden fan kennis omtrint al itjinge de skiednis, archeology en taalkunde fan Fryslân oangeande.

 

- Besjoch hjir de begrutting 2017 (PDF bestân)

- Besjoch hjir de begrutting 2016 (PDF bestân)
- Belizzingsbelied Frysk Genoatskip (PDF bestân)

- Besjoch hjir de ferkoarte jierrekken 2015 (PDF bestand)
- Besjoch hjir it jierferslach 2015 (PDF bestân)
- Ferslach fan de algemiene ledegearkomste 17 juny 2015 (PDF bestand)

- Besjoch hjir de jierrekken 2014 (Excelbestân)
- Besjoch hjir de ferkoarte jierrekken 2014 (PDF bestân)

- Besjoch hjir it jierferslach 2013 (PDF bestân)
- Besjoch hjir de jierrekken 2013 (Excelbestân)

- Besjoch hjir it jierferslach 2012 (PDF bestân)
- Besjoch hjir de jierrekken 2012(Excelbestân)