Foar algemiene fragen kinne jo it kontaktformulier ynfolje. Ha jo spesifike fragen? Hjirûnder steane de kontaktgegevens fan de ferskillende ôfdielingen.
Ek in oprop oan lêzers om te reageajen op artikelen, of om te fertellen wat se misse: fia de mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) of fia sosjale media.

 

Kontakt

* = Ynfier ferplichte

Abonnees:

Abonnementenland
Tel: 0900-2265263 (€0,10 p.m.)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Redaksje:

Siebrand Krul
Tel: 0513-622915
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Advertearje:

Van der Let & Partners Identity
Tel: 0513 - 654445
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Parse-ynformaasje:

Van der Let & Partners Identity
Tel: 0513 - 654445
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.