Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ons Genootschap op woensdag 28 juni 2017.

De vergadering zal worden gehouden in de Gysbert Japixseal van Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden, om 19.30 uur. De agenda van de vergadering vindt u bijgaand.

Twee agendapunten vragen enige nadere toelichting. Mevrouw Neeltje van der Weide, secretaris van het bestuur, heeft op eigen verzoek haar bestuurslidmaatschap neergelegd. Gelukkig hebben we de heer Ritske Mud, sinds jaar en dag lid van ons Genootschap, bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur en daarbij ook de post van secretaris op zich te nemen.

Ten tweede is de afgelopen jaren gebleken dat de vergadering door de vele huishoudelijke onderwerpen én een lezing de neiging heeft tot na tien uur uit te lopen. Daarom dit jaar geen lezing, maar wel een wat uitgebreider exposé over het beheer van de collectie van het Fries Museum door de heer Kris Callens (punt 10 van de agenda).

Wij hopen dat veel leden aan deze uitnodiging gehoor zullen geven.

Namens het bestuur,

Hotso Spanninga,
voorzitter

- Agenda
- Het verslag van de vorige ledenvergadering
- Jaarrekening 2016
- Jaarverslag 2016
- Begroting 2018