Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur op woensdag 29 juni 2016.

De vergadering wordt gehouden in de Gysbert Japixseal van Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden. De aanvangstijd is 19.30 uur. De agenda van de vergadering vindt u bijgaand.

Het verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en de jaarrekening 2015 vindt u hieronder en zal op de avond van de vergadering in geprinte vorm aanwezig zijn.

Aan het begin van de vergadering zal de heer Henk Oly een lezing houden, getiteld:

"Op de meeste menagie voor de stad". Het Leeuwarder stedelijk bouwbedrijf in de 17e en 18e eeuw.

Namens het bestuur,

Neeltje van der Weide,
secretaris

- Agenda
- Het verslag van de vorige ledenvergadering
- Jaarrekening 2015
- Jaarverslag 2015
- Begroting 2017