De websiden fan it Keninklik Frysk Genoatskip en Histoarysk Tydskrift Fryslân wienen sa ferâldere dat it bestjoer besletten hat om te fernijen. De kleuren binne frisser, de sosjale media binne yntegrearre, mar it belangrykste is dat wy no better sichtber meitsje kinne dat it Koninklijk Fries Genootschap twa perioadiken útjout. Njonken ynformaasje oer Het Genootschap, is ek ynformaasje oer De Vrije Fries en Historisch Tijdschrift Fryslân te finen fia dizze nije webside. Wy hoopje jo op dizze wize goed te ynformearjen oer ús taken, doelstellingen en perioadiken.