Mear as ien lid fan it Keninklik Frysk Genoatskip hat ús de lêste tiid frege hoe't it komt mei de frije tagong fan de KFG-leden ta it Fries Museum. Oanlieding hjirfoar wie de freoneklupfan de nije freonenklub foar en troch it Fries Museum. It bestjoer fan it Genoatskip lit lykwols witte dat de frije tagong foar leden fan it KFG, ek yn de takomst, ûnderdiel bliuwt fan it lidmaatskip fan it Genoatskip.

Bestjoer KFG