Het Koninklijk Fries Genootschap organiseert in samenwerking met het Mulier Instituut op 10 februari 2017 een congres te Leeuwarden, over sport en identiteit. De geschiedenis van sport laat zien dat wat wordt voorgesteld als nationale cultuur vaak sterk verweven is met regionale of lokale tradities. Joep Leerssen, een internationale autoriteit op het gebied van nationalisme-onderzoek zal tijdens het congres als eerste spreken. In zijn lezing geldt sport als één van de velden voor een ‘cultivering van cultuur’: de neiging om de identiteit van de natiestaat rond ‘oeroude’ culturele symbolen op te bouwen en de bevolking te doordringen van het essentiële belang van deze ‘nationale’ cultuur. Dit cultureel nationalisme kwam in de 19e eeuw overal in Europa op. De vooraanstaande rol van sport en lichamelijke opvoeding in dit nationalisme laat zien dat het nationalisme werd gevoed door transnationale netwerken en ideeënuitwisseling.

Lês mear...

Grave nei de woartels fan de Fryske kennisekonomy

Datum en tiid: freed 16 desimber 2016 | 13.00-17.00
Plak: WTC Expo, Ljouwert (yn it ramt fan 'e Lânboubeurs)
Utnûgingsfolder: download (pdf)

Hoe garre it Fryske bedriuwslibben eartiids nije kennis en feardichheden? In team fan histoarisy hat him de ôfrûne tiid yngeand mei dy fraach dwaande holden. Foar in breed publyk wurdt dit nije ûndersyk presintearre op it Sieperda-sympoasium, dat dit jier folslein yn it teken stiet fan Fryske bedriuwsskiednis. De organisaasje is yn hannen fan de Fryske Akademy en it Fries Genootschap.

Meast tekenjend foar de moderne Fryske ekonomy is it ynternasjonale súkses fan de agribusiness. Sa binne de Fryske ko en de byhearrende suvelyndustry wrâldwiid ferneamd. De bydragen op it sympoasium konsintrearje harren op foarbylden út it agraryske bedriuwslibben en de suvelyndustry. By it sympoasium wurdt troch lêzingen en debat yngien op de aktualiteit: wat kin it ferline ús leare yn it stribjen nei in fearkrêftige ekonomy?

Lês mear...