Buro / lede-administraasje

It sekretariaat fan KFG is ûnderbrocht by Tresoar.

Postbus 2637
8901 AC Ljouwert
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoan: 058-7890789

 

Jildsaken

De ponghâlder fan it Frysk Genoatskip
Sape Halbesma
Lantingawerf 21
8651 HA IJlst

 

Kontakt

* = Ynfier ferplichte