Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

11-5A 400x250Assien Bohmers is in apart figuer út de archeology. Hy kaam fan Zutphen, mei Dútske foarâlden, mar hy fielde him oant yn it ridikule in Fries. Mooglik woe er dêrmei tsjinoer de Dútske besetter posysjes krije yn de archeologyske wittenskip. Dat slagge, en hy boude in namme op, foaral by de Ahnenerbe, mar sil altyd mei nazi-sympatyen assosjearre wurde. 

Dit is in artikel út nûmer 4. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.