Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

08 Visserspinken kust Boymans omstr 1655 400x250Yn desimber 1703 rûn in Ingelsk skip fêst op it strân fan it letter ferdwûne West-Flylân. De befolking stoarte him op de rike lading, mei goud, sulver en diamanten. Dit wie gjin bútsykjen mear, dit wie rôvjen. It Hof van Holland ûndersocht de saak, dy’t gie om it besit fan in wichtige Dútske fjildmaarskalk. De ferhoaren fan de swijsume befolking binne no bekend. 

Dit is in artikel út nûmer 4. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.