Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

Beeldbank WO2 - NIOD 78798 400x250Tusken de kloften yn 1945 troch Europa omdwalende minsken wie de 27-jierrige boeresoan Jan Pieter Haisma fan Burgum. Ien fan de hûnderten Friezen dy't entûsjast begûn wie oan it aventoer fan ‘Oostkolonisatie’, mar nei de desepsje ferdwaasd syn libben rêde moast. Wêrom sochten safolle Friezen it aventoer op de Russyske steppen? 

Dit is in artikel út nûmer 4. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.