Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

Simon Fokke Blokhuis 400x250Hoe komt in bakker út Minnertsgea ynienen yn de grutte polityk telâne en wêrom wurdt er dêrnei fan de iene dei op de oare wer bakker? Ale Ales Bakker (1745-1807) klom yn de begjinjierren fan de Bataafske Republyk op ta belangrike politike funksjes. It lân wie yn ûnstjoer en de patriotten lykje it pleit te besljochtsjen. Allerhanne ûnbekenden meitsje flitskarriêres. Mar har lot is wreed. 

Dit is in artikel út nûmer 3. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.