Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

PakeBeppe800 400x250
In man as in ikebeam yn it Fryske wâld, neamde syn freon Wumkes Sipke Huismans. Mar it tsjerklike fermidden fûn in dûmny mei Fryske idealen fierstente radikaal, hast gjinien woe  him yn de pastorij ha. God ferstie gjin Frysk. Om’t de tsjerken dêr’t er dûmny west hie de stien betelle ha, gjin wurd oer syn fûle striid foar it Frysk. 

Dit is in artikel út nûmer 3. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.