Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

IMG-20200419-WA0015 400x250
Salomon Levy, Jan Binnes en Eeuwe Ennes binne de bekende nammen fan it Kollumer Oproer (1797), mar oer de feroarsaker fan it Oproer, Abel Reitses, witte wy amper wat. Wat wie syn famylje-achtergrûn, wêr wenne er en hoe fergie it him nei it Kollumer Oproer? Resint ûntdutsen feiten lizze dy ynformaasje bleat.

Dit is in artikel út nûmer 3. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.