Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

2awzidorp2 400x250
Oant yn de santiger jierren lieten tal fan suvelfabriken har ôffalwetter fuortstreame yn it omlizzende oerflaktewetter. Dat joech in protte oerlêst foar omwenners. Aksjes om de gefolgen te beheinen wienen healslachtich en it duorre oant begjin de njoggentiger jierren foar’t it definityf ophâlde. De measte fabriken wienen ferdwûn en de oaren wienen op it rioel oansletten. 

Dit is in artikel út nûmer 3. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.