Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

203863 400x250Barend en Martsje van der Veen wienen foar de oarloch in ferneamd toanielspilerspear, sy bereizgen alle Fryske doarpen en Fryske kriten yn Hollân. It wienen de earsten dy’t fan Frysk toaniel har berop makken. Martsje wie as akteur har man fier de baas, minsken kamen foaral op har ôf.

Ik wol dit nûmer hawwe

Fig2b Ortelius detail 400x250De skipbrek dy't Venetiaan Nicolò Zeno yn 1380 ‘foarby Gibraltar’ meimakke, soarge dat er it rêde op Isola Frislanda. Syn neiteam, ek in Nicolò Zeno, beskreau it aventoer yn 1558, wêrnei't alle kartografen it yntekenen. It eilân ‘Friesland’ wie berne. Allinne: it bestie net. 

Ik wol dit nûmer hawwe

1  Abraham Storck 1697-1710 Groot Frisia in 1665 Tjerk Hiddes 400x250Yn de Slag bij Duins yn 1639, dêr't in Spaanske Armada ferneatigjend ferslein waard, hie de Fryske Admiraliteit in stevige rol mei trije oarlochsboaiems, de Frieslant, de Gideon en de Rotterdam. Har oanpart soe goed passe yn in kanon fan de Fryske marine.

Ik wol dit nûmer hawwe

5 Ronde uitholling 400x250Robinson Crusoe ken elkenien. Jacob Benckes ken gjinien. Mar: sûnder de lêste, in Fryske seeheld, hie Crusoe der net west. Hoe't dat sit? En wêr spilet it ferflechtsjen fan har ferhalen  him ôf? Jan de Vries socht it út en stjitte op ferrassende oerienkomsten. 

Ik wol dit nûmer hawwe