Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

204343 400x250
Neidat Simke Kloosterman de ferloving mei in húsdokter út Holwert útmakke, waard oer ferbiningen mei manlju neat mear fernommen. Yn har eagen wie suver net ien foar har geskikt. Net elkenien koe oer har hearsuchtigens. Yn 1910 publisearre Simke har earste boek - Ruth - yn in prachtbân en printe by Hoitsema yn Grins. Underwilens wie sy úteinset mei in roman, mar dêr mocht net ien weet fan ha.

Lês mear yn nûmer 3 fan 2019.