Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

Het-Meer-199-Varenkamp 400x250Op 17 augustus 1890 wie op in stik lân yn ‘t Meer, tusken It Hearrenfean en De Knipe, in ferneamd wurden meeting. It wie it wurk fan mûnder Yme Kuiper en boer Pier Haitses de Vries, oanhingers fan Domela. Har paden soenen elkoar faker kruse.

Dit is in artikel út nûmer 6  fan 2019. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.

FDL-1915b 400x250Foar arbeiders, boeren en ambachtslju wie Domela de held fan de hoop. Echt wie it leauwe dat it ta in revolúsje komme soe, dat dan de heilsteat ûntstie. En dan kin it âlde hynder fan it trekskip plak meitsje foar Harinxma – ‘en dan giet de swipe deroer’.

Dit is in artikel út nûmer 6  fan 2019. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.

IMG 20180330 0028 400x250Yn 1931 rjochte it Nationaal Arbeids-Secretariaat by Beekbergen it Ferdinand Domela Nieuwenhuis-oord op. It funksjonearre mei hoarten en stjitten in desennium, kaam yn de oarloch yn partikuliere hannen en ferdwûn. Inkeld wat snústerijen binne noch oer.

Dit is in artikel út nûmer 6  fan 2019. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.

 

Domela 400x250Op syn buro hie Domela in byldsje fan Jezus. Hy seach yn him foaral in sosjaal strider en seach himsels yn him werom. In strider foar de wierheid, foar de treflike minske. Ek syn oanhing seach Domela as in Kristus-figuer.

Dit is in artikel út nûmer 6  fan 2019. Acht moannen nei ferskining komt it nûmer online beskikber.