Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

RP-P-1961-1191Saskia, in neikommerke yn de húshâlding Uylenburg oan de Ljouwerter Ossekop, waard binnen it skildersnetwurk fan de famylje yn it eachweid fan opgeande stjer Rembrandt manoeuvrearre. Mei sukses, want Saskia en Rembrandt foelen as in blok foar elkoar. Har tsienjierrige houlik fertelt fan de houlikse moares fan dy dagen. 

Lês mear yn nûmer 6 fan 2018.

IMG 3859Nammen binne funksjoneel, om dúdlik te meitsjen wêr’t wy oer prate, en meitsje ek diel út fan identiteit. De measte nammen yn Fryslân hawwe in agraryske ûntsteansskiednis, dêr’t soms de betsjutting fan fergetten is. It hat doel om dy nei te kommen, om ús kultureel erfgoed te ferklearjen.

Lês mear yn nûmer 6 fan 2018.

afbeelding8It spûkskip Vliegende Hollander is hiel faak beskreaun. Oer de kaptein geane ferskate nammen rûn. Ien dêrfan hat echt bestien: Barend Fokkes. Oer him binne hast krekt safolle ferhalen as oer it ferneamde spûkskip. Gelokkich binne der ek genôch feiten oer him bekend.

Lês mear yn nûmer 6 fan 2018.

2b MedeblikMear as oait is kening Redbad yn it nijs: boeken, in film. Yn 2004 waard er keazen as belangrykste Fries. Oare symboalen fan Fryslân binne de flagge en it wapen. No docht bliken dat dizze trije - kening, wapen en flagge - ferbân mei elkoar hawwe.

Lês mear yn nûmer 6 fan 2018.