Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

MataHariOp Mata Hari is in soad negatyfs te plakken, mar feit is dat se tûk wie, aventoerlik en hiel fernimstich om har doelen te berikken. Dêr sette se har lichem foar yn, har fantasy, har moed en har sosjale feardichheden. Mar de dynamyk fan de Earste Wrâldoarloch wjerstie se úteinlik net, mei de tragyske eksekúsje as einpunt, oars dapper ûndergien. 

Lês mear yn nûmer 4 fan 2017.