Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

Antropoloog avant la lettre

Jawis hat Gysbert Japiks belangryk west foar de Fryske taal, foar de wize fan skriuwen, foar it skriuwen yn de memmetaal, dus ek foar de Fryske eigenwearde, want de Fryske identiteit. Mar soms bekrûpt it gefoel dat Gysbert hiel fier boppe alle lettere Fryske skriuwers stiet. Dêr is gjin reden ta.

Lês mear yn nûmer 6 fan 2016.