Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

GoudenEeuw 400 250

Emearitus heechlearaar Willem Frijhoff hâlde in moai ferhaal by de presintaasje fan in dito boek oer de Gouden Iuw fan Ljouwert. Goed foar de pleage haadstêd om syn plommen yn ûntfangst te nimmen. Frijhoff priizget net inkeld de wille en de hertferwaarmjende akriby dêr’t de artikelen mei skreaun binne, it binne ek deeglike ferhalen.

Lês mear yn nûmer 4 fan 2016.