Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

telefonistes 400 250

De Ljouwerter telefoansintrale siet lange tiid yn it postkantoar oan de Wuttelhaven, mar nei ferrin fan tiid woe de gemeente post, telegrafy en telefony ûnder ien tek konsintrearje en it telefoannet modernisearje. Op 13 desimber 1930 wie it sa fier: de automatyske telefoansintrale yn it Post- en Telegraafkantoor oan de Twibaksmerk koe yn gebrûk nommen wurde. Gienen ynterlokale petearen noch fia in telefoniste, it Ljouwerter telefoanferkear wie automatisearre.

Lês mear yn nûmer 4 fan 2016.