Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

Bewijzen_terpenonderzoek.jpgFryslân hat de lêste desennia flink yn it (archeologyske) nijs west. Opgravingen lykas by Winaam, plus in tal ûndersikingen dan de steile kanten fan diels ôfgroeven terpen, hawwe sûnder mis in grutte fermeardering fan kennis oer it Fryske ferline opsmiten. Mar binne de útkomsten reden genôch foar de wissicheid, wêrmei't de soms fiergeande konklúzjes fan it ûndersyk presintearre wurde?

Lês mear yn nûmer 6 fan 2015.