Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

doorgeenandereterwereldovertroffen.jpgAnimal history is mei in opgong dwaande. Benammen it hynder hat dêr in kaairol yn. De skiednis fan it Fryske hynder is noch mar amper wittenskiplik ûndersocht. Yn De Vrije Fries ferskynt meikoarten in earste oersjoch fan de rol fan it Fryske hynder yn de skiednis. Dy rikt fier oer de Fryske grinzen, en is in produkt fan Fryske hannelsgeast en kultuer.

Lês mear yn nûmer 6 fan 2105.