Alde nûmers

Hjirûnder in greep út alde nûmers.  
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

slavernij.jpgYn it begjin fan de 18de iuw wienen de plantaazjes fan Suriname mei Nederlân ferbûn troch in stream fan minsken, guod en kapitaal. De bysûndere stikken fan de famylje Groenewoud yn it argyf fan de meniste gemeente fan Harns litte sjen dat ek yn Fryslân eigeners fan plantaazjes wennen. Fanwegen in langduorjend konflikt oer in neilittenskip binne de korrespondinsje tusken Suriname en de oanbelangjende partijen yn Fryslân en tal fan oare relevante dokuminten bewarre bleaun. 

Lês mear yn nûmer 6 fan 2015.