Foar it earste jier betelje jo foar in abonnemint mar € 25,-.
De normale priis fan in jierabonnemint is € 29,95.

Jo kinne ek lid wurde

Foar € 42,50 it jier binne jo lid fan it Keninklik Frysk Genoatskip. Net allinne ûntfange jo dan Histoarysk Tydskrift Fryslân en De Vrije Fries, jo hawwe ek fergees tagong ta it prachtige Fries Museum en ta de aktiviteiten fan it Genoatskip.

Ik wol lid wurde fan it Keninklik Frysk Genoatsckip


Wa’t wat mei Fryslân hat, is lid fan it Genoatskip!

Meitsje jo kar en folje it ûndersteande formulier yn. Jo gegevens wurde sa gau mooglilk ferwurke. Fjilden oanjûn mei in * binne ferplichte.

Adresgegevens

Adresgegevens ûntfanger (Allinne ynfolje as jo in abonnemint kado jouwe)

Kontactgegevens

Beteljen

(1) Ik machtigje Abonnementenland it bedrach fan myn rekken ôf te skriuwen. Dizze machtiging kin troch jo binnen 30 dagen skriftlik by jo bank ynlutsen wurde.
(2) Ik betelje nei’t ik fan Abonnementenland in faktuer krigen ha. Hjirfoar wurdt € 2,- administraasjekosten yn rekken brocht.

Algemene voorwaarden

* = Ynfier ferplichte