Pieter Buwalda uit Holwerd

Holwerd heeft niet veel naam in de geschiedenis van het socialisme in Friesland. Toch was hier al in 1896 een SDAP-afdeling, en ook flink veel leden van de AJC, de Geheel-Onthouders Bond en de Nationale Landarbeidersbond, een groot verschil met overige dorpen in het christlik-orthodoxe Westdongeradeel. Pieter Buwalda (1866-1932) was een van de voormannen.

Lees meer in nummer 1 van 2019.

Verder in dit nummer

In dit nummer: Fryslân 2019-1

Elfhartenwapen

Het zegel dat de Groninger Ommelanden in 1578 invoerden, bestaat uit de wapens van de samenstellers met als hartschild het oude wapen van de Friese koningen. Blauwe dwarsbalken op zilver, vergezeld door elf harten. Het zegel werd druk gebruikt, maar beperkte zich spoedig tot het hartschild, het elfhartenwapen. Het is op tal van voorwerpen terug te vinden.
In dit nummer: Fryslân 2019-1

Hindelooper Jappe Ippes

Klippfisk is een op rotsen gedroogde vis, mogelijk bedacht door Hindelooper Jappe Ippes. Interessant is de route die de methode in de 17de eeuw doorliep voordat ze in Noorwegen terechtkwam: via de wereldzeeën, waarmee wordt aangetoond hoe Nederlanders werkelijk overal de kost verdienden. Het kostte Jappe wel zijn huwelijk: kort na zijn trouwen trok hij de wijde wereld in en zag zijn vrouw nooit weer. 
In dit nummer: Fryslân 2019-1

Stucbeelden Dekema State

Tijdens de restauratie van Dekema State (1997-2000) kwam uit de kruipruimte decoratief stucwerk tevoorschijn. Het lag daar om doorzakkende vloerbalken te stutten. Het zijn fragmenten van menselijke figuren, een tweetal consoles en een basement. Onderzoek wees niet alleen uit wat ze voorstelden, maar laten ze nu ook met stucwerk uit bijvoorbeeld De Eese vergelijken.