Rôversbinde út Dokkum

(23ste jiergong, nr. 2, maart/april 2017)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Hoe’t de Nederlânske justysje begjin 18de iuw funksjonearre is moai te sjen yn de kwestjes oangeande ‘draaideurcrimineel’ Jaco Muller. Jaco, syn heit ferdwûn ergens op in slachfjild yn East-Europa, kaam yn Dokkum telâne, mei syn mem, dy’t ûnderweis in nije keardel fûn hie. Dy makke mei syn team fan freonen en kunde fan kollektearjen in slûchslimme wize fan oplichten. Mei Jaco waard it almar slimmer oant er op 6 augustus 1718 op it skavot foar it stedhûs op de Dam yn Amsterdam rêdbraakt waard.

Oan de ein fan dy iuw socht Sjoerd Schaaf ek sels it gefaar op, mar hjir spilen idealistyske motiven. Yn de draaistream fan de Frânske Tiid rekke dizze patriot alles kwyt wat him dierber wie: syn timmerbedriuw, syn frou en bern, syn bertegrûn, Froubuorren.

Reagearje op in artikel? Idee foar in bydrage? Meld it fia de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op ús facebookpagina of twitterpagina.

Lêste online nûmers

Fryslan Friese marine