De loft yn!

(16de jiergong, nr. 5, septimber/oktober 2010)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

De ‘loftfeart’ yn Fryslân stelt dochs wol wat mear foar as tinkst en waaieret út nei moaie ferhalen. Fansels, de basis Ljouwert mei syn rûzige oarlochsskiednis, de Jouster ballonfeesten, de lytsere fleanfjilden Amelân/Ballum en Drachten, mar ek de helikopter-rêdingstsjinsten, de sweeffleaners, modelfleaners en tsientallen Fryske bedriuwen dy't de kost fertsjinnen mei loftfeart. Hûndert jier lyn lutsen tsientûzenen Friezen nei de noardrâne fan It Hearrenfean om Clément van Maasdijk fleanen te sjen. Ferbjustere wienen se: wát in weachhals! Wat in entûsjasme! De grinzen fan minsklik kinnen opnij ferskood.

 

Lêste online nûmers

Fryslan Friese marine