Oer de Vrije Fries

It wittenskiplik jierboek De Vrije Fries (sûnt 1839) wurdt útjûn troch it Frysk Genoatskip yn gearwurking mei de Fryske Akademy.

De ynhâld bestiet út wittenskiplike artikels en mear essayistyske bydragen op it mêd fan de Fryske skiednis, keunst, literatuer en argeology. As it mooglik is wurdt de Fryske stof yn in bredere kontekst behannele. De Vrije Fries is in erkend Peer Reviewed publikaasje..

De redaksje oanrekkomandearje foar kopij? Sjoch hjir foar kopijregels en auteursinstructies.

Jo kinne in protte foarbylden fan ús artikels online sjen.

cover100_20202