Sieperda-sympoasium 2016 op freed 16 desimber

Grave nei de woartels fan de Fryske kennisekonomy

Datum en tiid: freed 16 desimber 2016 | 13.00-17.00
Plak WTC ExpoLjouwert (yn it ramt fan 'e Lânboubeurs)
Utnûgingsfolder download (pdf)

Hoe garre it Fryske bedriuwslibben eartiids nije kennis en feardichheden? In team fan histoarisy hat him de ôfrûne tiid yngeand mei dy fraach dwaande holden. Foar in breed publyk wurdt dit nije ûndersyk presintearre op it Sieperda-sympoasium, dat dit jier folslein yn it teken stiet fan Fryske bedriuwsskiednis. De organisaasje is yn hannen fan de Fryske Akademy en it Fries Genootschap.

Meast tekenjend foar de moderne Fryske ekonomy is it ynternasjonale súkses fan de agribusinessSa binne de Fryske ko en de byhearrende suvelyndustry wrâldwiid ferneamd. De bydragen op it sympoasium konsintrearje harren op foarbylden út it agraryske bedriuwslibben en de suvelyndustry. By it sympoasium wurdt troch lêzingen en debat yngien op de aktualiteit: wat kin it ferline ús leare yn it stribjen nei in fearkrêftige ekonomy?

 Programma

12.30Ynrin, ûntfangst mei kofje/tee
13.00Welkom door dagvoorzitter Ria Kraa (journaliste/eindredacteur Friesch Dagblad)
Openingswoord door gedeputeerde Sander de Rouwe
Marijn Molema (historicus 19de en 20ste eeuw, Fryske Akademy): ‘Wortels van de Friese kenniseconomie’
Binne de Haan (onderzoeker Biografie Instituut Rijksuniversiteit Groningen): ‘Agrarische bedrijfsveranderingen 1955-1980: enkele observaties uit een oral history-project’
Presentatie jaarboek De Vrije Fries door Hotso Spanninga (voorzitter Koninklijk Fries Genootschap) en Joop Koopmans (redactievoorzitter De Vrije Fries)
14.15Pauze met thee en koffie
14.45Martha Kist (collectievormer, Tresoar) en Ronald Plantinga (sociaal-economisch historicus, Fryske Akademy): ‘Beeldverhaal over de eerste (1889-1899) en tweede (1904-1995) Suvelskoalle Bolsward’
Jan Ybema (kultuurhistoricus, Fryske Akademy): ‘Trochleare en omstean leare. Individu en modernisering in de Friese zuivel’
Discussie over het nut van geschiedenis voor kennisgedreven innovatie met Wendy Zuidema (directeur Food & Dairy, Hogeschool Van Hall Larenstein), Lieuwe Tamminga (voorzitter Lânboukundich Wurkferbân) en Marijn Molema
16.00Afsluiting, met aansluitend nagesprek met een hapje en een drankje

Aanmelding en kosten

Aanmelden kan via het opgaveformulier op de website van de Fryske Akademy. Deelname aan het symposium (inclusief koffie/thee, oranjekoek en borrel) kost € 12,50. Voor leden en donateurs van de Fryske Akademy en leden van het Fries Genootschap kost deelname € 7,50.

Korting Noord-Nederlandse Landbouwbeurs

Deelnemers aan het symposium kunnen met € 5,00 korting naar de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs die van 14 tot 17 december eveneens in het WTC wordt gehouden.

Foto: Landbouwcollectie AFRON, Tresoar