Lid wurde

Leden fan it Frysk Genoatskip krije De Vrije Fries en Fryslân fergees tastjoerd. Boppedat hawwe se en har húshâlding fergees tagong ta it Fries Museum.

De minimumkontribúsje is € 42,50 foar partikulieren en € 60,- foar bedriuwen en ynstellings.