Fiking-skipstypen

Het succes van de Vikingen op zee hing samen met het type schepen dat ze bouwden. Onze kennis daarover komt van twee niet altijd betrouwbare bronnen (schriftelijke en afbeeldingen) en de wel betrouwbare archeologische vondsten. Maar daarvan zijn er maar zo weinig van gevonden dat het lastig is om een geldende omschrijving te maken van ‘het’ Vikingscheepstype.

Lês mear yn nûmer 5 fan 2019

Mear yn dit nûmer

Yn dit nûmer: Fryslân 2019-5

De wylde Wytsing

Der is gjin inkelde Fryske boarne dy't konkrete ynformaasje jout oer de ynfallen fan de 'Vikingen' (op syn Frysk: Wytsingen) yn de Fryske lannen. Dêr stiet lykwols foaroer dat guon âldere Aldfryske rjochtsteksten ús in sprekkend byld jouwe fan hoe't de Wytsingen yn letter tiid fuortlibben yn it kollektive ûnthâld fan de Friezen.
Yn dit nûmer: Fryslân 2019-5

De Noarmannen by Doarestêd

De measte Nederlanners stelle har Noarmannen foar sa’t dy yn 1927 troch J.H. Isings op de skoalplaat ‘De Noormannen bij Dorestad’ tekene binne. Underwilens witte wy dat der in soad net oan doocht. Mar Isings hie him goed dokumintearre en syn plaat jout de stân fan de doetiidske kennis oer de Fikingen wer.
Yn dit nûmer: Fryslân 2019-5

De moard op Walfridus en Radfridus

By har rôfoerfallen sloegen de Noarmannen de Fryske kust (Wezer oant Swin) net oer. Dêr foel in soad bút te heljen. Oer de skea oan minsken en materieel witte wy net folle, mar wy ha dochs in seldsum foarbyld út Bedum. Dêr waarden Walfridus en syn soan Radfridus, leauwige kristenen, op grouwélige wize fermoarde. Har grêven groeiden út ta beafeartsplakken mei elk in eigen tsjerke.