Skrik fan Sumarreheide

Halverwege de zomer van 1900 zwierf Sytze Dijkstra weer eens over de Sumarreheide en kwam bij het huisje van Van Kampen. Het paar was niet thuis, dus Sytze kon zich het geld eigen maken. Toen hij het huis in brand stak, kwamen daar algauw mensen op af. Sytze was toen uiteraard al gevlucht. ‘De schrik der buren’ werd hij genoemd in de krant. Het ging van kwaad tot erger.

Lês mear yn nûmer 3 fan 2019

Mear yn dit nûmer

Yn dit nûmer: Fryslân 2019-3

Foarnammen en identiteit

Ut in Fryske foarnamme sprekt Fryske identiteit. De fitaliteit fan de Fryske kultuer soe dan ôflêzen wurde kinne út it tal Fryske foarnammen dat jûn wurdt. Om’t wy al dy Fryske foarnammen kenne, kinne wy de ûntwikkeling fan Fryske foarnammen yn tiid en plak sichtber meitsje. Mar wat seit dat oer de takomst fan it Frysk?
Yn dit nûmer: Fryslân 2019-3

Trochpakkende boerebestjoerder

Jan Timmer wie yn in bysûndere man, in ynnovative boer, in inisjatyfrike bestjoerder en in krêftich organisator. Sa liet er de stoommasines fan it troch him oprjochte molkfabryk yn Kimswert oanslute op in generator, sadat elektrisiteit de krêftboarne waard. Sterker, en foaral feiliger. Ek it doarp sels waard oansletten. Men seach him de eagen út.
Yn dit nûmer: Fryslân 2019-3

In eigensinnich Frysk famke

Neidat Simke Kloosterman de ferloving mei in húsdokter út Holwert útmakke, waard oer ferbiningen mei manlju neat mear fernommen. Yn har eagen wie suver net ien foar har geskikt. Net elkenien koe oer har hearsuchtigens. Yn 1910 publisearre Simke har earste boek - Ruth - yn in prachtbân en printe by Hoitsema yn Grins. Underwilens wie sy úteinset mei in roman, mar dêr mocht net ien weet fan ha.