Redbad en de Fryske flagge

Meer dan ooit is koning Redbad in het nieuws: boeken, een film. In 2004 werd hij verkozen tot belangrijkste Fries. Andere symbolen van Friesland zijn de vlag en het wapen. Nu blijken deze drie – koning, wapen en vlag- verband met elkaar te hebben.

Lês mear yn nûmer 6 fan 2018

Mear yn dit nûmer

Yn dit nûmer: Fryslân 2018-6

Wa wie Saskia?

Saskia, in neikommerke yn de húshâlding Uylenburg oan de Ljouwerter Ossekop, waard binnen it skildersnetwurk fan de famylje yn it eachweid fan opgeande stjer Rembrandt manoeuvrearre. Mei sukses, want Saskia en Rembrandt foelen as in blok foar elkoar. Har tsienjierrige houlik fertelt fan de houlikse moares fan dy dagen. 
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-6

Lânskipsnammen

Nammen binne funksjoneel, om dúdlik te meitsjen wêr’t wy oer prate, en meitsje ek diel út fan identiteit. De measte nammen yn Fryslân hawwe in agraryske ûntsteansskiednis, dêr’t soms de betsjutting fan fergetten is. It hat doel om dy nei te kommen, om ús kultureel erfgoed te ferklearjen.
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-6

Spûkskip Vliegende Hollander

It spûkskip Vliegende Hollander is hiel faak beskreaun. Oer de kaptein geane ferskate nammen rûn. Ien dêrfan hat echt bestien: Barend Fokkes. Oer him binne hast krekt safolle ferhalen as oer it ferneamde spûkskip. Gelokkich binne der ek genôch feiten oer him bekend.