In reade dûmny

Een eeuw geleden stierf Sybe Kornelis Bakker, een ‘voorman’ van De Blijde Wereld, een rode dominee dus. Hij was wegbereider voor christenen in de SDAP, voor het gebruik van de Friese taal in de kerk en voor predikanten in het leger. Portret van een Fries die dominee, socialist en militair in één was.

Lês mear yn nûmer 1 fan 2018

Mear yn dit nûmer

Yn dit nûmer: Fryslân 2018-1

Luther? Zwingli? Bach?

Fan 1965 oant 1980 tsjinne pastoar J.H. Janning yn Warkum, dy’t benammen bekend stie as keunstskilder en kolleksjoneur fan tsjerklike keunst. Sa kocht er yn Amsterdam brânskildere ruten fan Luther en Bach en pleatste dy yn de Sint-Werenfridustsjerke fan Warkum. Letter die bliken dat se Zwingli en professor Hugenholtz foarstelden.
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-1

Panders: in ûndernimmende famylje

1898 wie in goed Pander-jier. Pier Pander fan Drachten makke in spesjale munt by de ynhuldiging fan keninginne Wilhelmina yn de Nieuwe Kerk yn Amsterdam, dêr’t de stoffearring fersoarge waard troch de firma H. Pander út Den Haag. En Klaas Pander waard mei de Haarlemsche Hockey en Bandy Club Nederlânsk hockeykampioen. Pier, Klaas, en de Haachske Panders: se binne dwers troch Nederlân famylje -út Blokzijl wei.
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-1

Ik bûgje net

Teatse Holtrop syn fassinaasje mei de dea sil te krijen hawwe mei de iere dea fan twa fan syn susters, de oanstriid om mear slokjes achteroer slaan as by in ûnderwizer heart, ferklearret Doeke Sijens út syn bleu wêzen. Mar syn taalkennis, benammen fan it Frysk, is by fersin fergetten rekke.