In Hylper leginde

In de geschiedenis van iedere plaats van de ‘Lytse Súdwesthoeke’ is wel een vooraanstaande zeebonk te vinden, behalve opmerkelijk genoeg in Hindeloopen. Het lokale zeemanskoor mag de naam dragen van schipper Auke Wybesz, maar deze heeft nooit bestaan, ook al is hij zo ongeveer de meest beroemde Hindelooper en is in Museum Hindeloopen de halve bovenverdieping aan hem gewijd. Een legende ontrafeld.

Lês mear yn nûmer 1 fan 2016

Mear yn dit nûmer

Yn dit nûmer: Fryslân 2016-1

De keunst fan it navigearjen

Wannear't om 1700 hinne in skip út Hylpen ôfsette, mei bygelyks Noarwegen of de Eastsee as bestimming, dan gie it in ûnwisse reis temjitte. In grut probleem yn dy tiid wie de navigaasje op de iepen see. It wie benammen nachts en by perioaden fan min sicht, dreech om in goede posysje te bepalen. As de útkyk de brâning hearde, wie it faak te let. In oersjoch fan ynstruminten en seemanskennis.
Yn dit nûmer: Fryslân 2016-1

It Frysk-Hollânske partenbesit

Ut it skipsboek Hempenius docht bliken dat Hylper skippers benammen aktyf wienen op de houtfeart tusken Amsterdam en Noarwegen. Dat barde faak yn opdracht fan rike Amsterdamske keaplju, mei fluitskippen, soms smakken. It 'bedriuwsmodel' wie it systeem fan de partenrederij, dêr't mear minsken in part (diel) yn it skip hiene. De skipper hearde dêr faak by, mar ornaris ek in soad Hollânske/Amsterdamske ynvestearders.
Yn dit nûmer: Fryslân 2016-1

Skippen fan de Gouden Iuw

Bettere wegen as de wetterwegen wienen der net yn de 17de en 18de iuw en boppedat wienen dy noch folop oanwêzich. De lizzing fan Nederlân tusken de mûning fan Europeeske rivieren en de Noardseekust stimulearre de ûntwikkeling fan in ticht stelsel fan farwegen en in grut skala oan skipstypen, sawol foar ynlânske farwegen as op see. In lytse taast út dy ûnbidige 17de/18de-iuwske float.