In eigensinnich Frysk famke

Nadat Simke Kloosterman de verloving met een huisarts uit Holwerd uitmaakte, werd over relaties met mannen niets meer vernomen. In haar ogen was bijna niemand voor haar geschikt. Niet iedereen kon tegen haar heerzuchtigheid. In 1910 publiceerde Simke haar eerste boek – Ruth – in een prachtige band en gedrukt bij Hoitsema in Groningen. Ondertussen was zij begonnen aan een roman, maar daar mocht niemand weet van hebben.

Lês mear yn nûmer 3 fan 2019

Mear yn dit nûmer

Yn dit nûmer: Fryslân 2019-3

Foarnammen en identiteit

Ut in Fryske foarnamme sprekt Fryske identiteit. De fitaliteit fan de Fryske kultuer soe dan ôflêzen wurde kinne út it tal Fryske foarnammen dat jûn wurdt. Om’t wy al dy Fryske foarnammen kenne, kinne wy de ûntwikkeling fan Fryske foarnammen yn tiid en plak sichtber meitsje. Mar wat seit dat oer de takomst fan it Frysk?
Yn dit nûmer: Fryslân 2019-3

Trochpakkende boerebestjoerder

Jan Timmer wie yn in bysûndere man, in ynnovative boer, in inisjatyfrike bestjoerder en in krêftich organisator. Sa liet er de stoommasines fan it troch him oprjochte molkfabryk yn Kimswert oanslute op in generator, sadat elektrisiteit de krêftboarne waard. Sterker, en foaral feiliger. Ek it doarp sels waard oansletten. Men seach him de eagen út.
Yn dit nûmer: Fryslân 2019-3

Skrik fan Sumarreheide

Healwei de simmer fan 1900 swalke Sytze Dijkstra wer ris oer de Sumarreheide en kaam by it húske fan Van Kampen. It pear wie net thús, dus Sytze koe him it jild eigen meitsje. Doe’t er it hûs yn ’e brân stuts, kamen dêr al gau minsken op ôf. Sytze wie doe fansels al útnaaid. ‘De schrik der buren’ waard er neamd yn de krante. It waard hieltyd slimmer.