Dy hillige Rimen en Teltsjes

Elk Friese dorp heeft wel een straat die naar Joost of Eeltje Halbertsma is genoemd: de adoratie voor de gebroeders duurt al tweehonderd jaar. Zonder de Halbertsma’s geen Friese literatuur en geen Friese Beweging, zo is de gedachte bij deze eerbetonen. Pas toen de Friese literatuur loskwam van de Friese taalstrijd, nam de invloed van de Rimen en Teltsjes af.

Lês mear yn nûmer 5 fan 2018

Mear yn dit nûmer

Yn dit nûmer: Fryslân 2018-5

De folkshistoarikus

Dûmny Joast Halbertsma geniete in status as fantasyrike âldheidkundige, folkskundige en benammen kundich gelearde op literêr mêd. De kulturele skiednis fan Fryslân is sterk troch him kleure, mar hoefolle ynfloed hie Joast Hiddes Halbertsma werklik op de skiednis fan Fryslân en hoe is syn omgong mei de Fryske skiednis te typearjen? 
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-5

Joost en de froulju

De wrâld fan Joost Halbertsma wie in manljuswrâld: trije bruorren, fiif soannen, kollega’s, gelearden, jonkers. Mar by better besjen spilen de froulju likegoed in grutte rol yn syn libben. En net allinnich yn syn persoanlik libben: hy brocht bygelyks yn lêzingen de beheiningen foar froulju út de fatsoenlike stân op it aljemint. De selsbewuste en berette Fryske frou wie syn model.
Yn dit nûmer: Fryslân 2018-5

De romantikus

Wa’t it wurk fan Joast Hiddes Halbertsma begripe wol, moat him ferdjipje yn de romantyk. Dizze taalgelearde wie ommers yn wêzen in romantikus: de autentike Fryske kultuer seach er belicheme yn de âlde Fryske adel, fandêr syn freonskippen mei jonker Idzert Aebinga van Humalda, jonker Willem Anne van Haren en Maurits Pico Diderik baron van Sytzama.