De ‘zielenheilsmarkt’

Foar’t Fryslân yn 1580 oergie nei it protestantisme, wie ek hjir it sieleheil fan ferstoarnen fan wêzentlik belang. Ek bûten Aldersielen waard drok bidden foar de deaden. Der bestie sels in soarte fan midsiuwske memoarjekultuer, dêr’t it bidden wol by útbestege waard. Foar jild fansels; it heil mei wat kostje. Hoe siet dat eins?

Lês mear yn nûmer 1 fan 2020 

Mear yn dit nûmer

Yn dit nûmer: Fryslân 2020-1

Dûmnysdochter Frederike Rutgers

Johanna Frederike Rutgers (1846-1930) wie in dûmnysdochter, hie in skoft de lieding fan it Diakonessehûs yn Ljouwert, makke in reis nei Amearika, troude in swalker, skiede fan him, troude opnij en hie niget oan it spiritisme. In wrâldfrjemd frommeske.
Yn dit nûmer: Fryslân 2020-1

Melkers foar Dútslân

Yn de bloeitiid fan it Dútske keizerryk, de desennia om 1900 hinne, sûge de yndustry suver it arbeidersfolk fan it plattelân. Oeral kamen se wei, ek út Nederlân, yn 1910 sa’n 144.000. Fryske arbeiders follen benammen de gatten op dy’t op Dútske buorkerijen foelen. De Friezen stienen bekend as bêste melkers.
Yn dit nûmer: Fryslân 2020-1

'Leeuwarden' yn de East

Op koloniale kaarten fine we foar de kust fan Ceram twa kear in bekende namme: Leeuwardens Droogte en Leeuwardens-eiland. De oarsprong derfan leit yn de 17de iuw, de tiid fan de VOC. Wierskynlik hat skipper Willem de Vlamingh de namme fan syn skip, de ‘Leeuwarden’ op dat plak fêstlein. En Georg Rumphius dan?