De keunst fan it navigearjen

Wanneer omstreeks 1700 een schip vertrok uit Hindeloopen, met bijvoorbeeld Noorwegen of de Oostzee als bestemming, dan ging het een ongewisse reis tegemoet. Een groot probleem in die tijd was de navigatie op open zee. Het was, vooral ’s nachts en tijdens perioden van slecht zicht, moeilijk om een goede positie te bepalen. Als de uitkijk de branding hoorde, was het vaak te laat. Een overzicht van instrumenten en zeemanskennis.

Lês mear yn nûmer 1 fan 2016

Mear yn dit nûmer

Yn dit nûmer: Fryslân 2016-1

In Hylper leginde

Yn de skiednis fan elk plak fan de 'Lytse Súdwesthoeke' is wol in foaroansteande seebonk te finen, útsein opmerklik genôch yn Hylpen. It lokale seemanskoar mei de namme drage fan skipper Auke Wybesz, mar dy hat nea bestien, ek al is er sa'n bytsje de meast ferneamde Hylper en is yn Museum Hindeloopen de heale boppeferdjipping oan him wijd. In leginde útinoarraffele.
Yn dit nûmer: Fryslân 2016-1

It Frysk-Hollânske partenbesit

Ut it skipsboek Hempenius docht bliken dat Hylper skippers benammen aktyf wienen op de houtfeart tusken Amsterdam en Noarwegen. Dat barde faak yn opdracht fan rike Amsterdamske keaplju, mei fluitskippen, soms smakken. It 'bedriuwsmodel' wie it systeem fan de partenrederij, dêr't mear minsken in part (diel) yn it skip hiene. De skipper hearde dêr faak by, mar ornaris ek in soad Hollânske/Amsterdamske ynvestearders.
Yn dit nûmer: Fryslân 2016-1

Skippen fan de Gouden Iuw

Bettere wegen as de wetterwegen wienen der net yn de 17de en 18de iuw en boppedat wienen dy noch folop oanwêzich. De lizzing fan Nederlân tusken de mûning fan Europeeske rivieren en de Noardseekust stimulearre de ûntwikkeling fan in ticht stelsel fan farwegen en in grut skala oan skipstypen, sawol foar ynlânske farwegen as op see. In lytse taast út dy ûnbidige 17de/18de-iuwske float.